EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Modelovanie a vizualizácia technickej architektúry IS a IT&COM infraštruktúry

Poradenstvo
Stratégie rozvoja IT
Enterprise Architecture
IT Architecture
Modelovanie procesov
Automatizácia procesov
UML Modelovanie IS
Modelovanie TA/IT&COM
Modelovanie TA Datacentra
IT Service Management/ITIL
IT Asset Management
GIS/AM/FM
DMS, ECM, EIM
Riadenie IT projektov
Strategické riadenie firmy
Audit IT&COM

 

 

 

 

 

 

Mnoho stredných a veľkých firiem/organizácií, ktorých IT a COM infraštruktúra je rozsiahla resp. veľmi komplikovaná, býva spravovaná z viacerých centier a s väčším množstvom správcov, sa denne stretáva s problematikou zvládnutia veľkého množstva požiadaviek a údajov, ktoré sú vzájomne, často zložito previazané. Ich databázové spracovanie je veľa krát nepostačujúce, lebo používateľom neposkytuje prehľadné a zrozumiteľné informácie o ich topológii (vzájomných vzťahoch), bez čoho sú tieto údaje často značne neprehľadné.

 

 

Prečo mapovať a vizualizovať IT&COM infraštruktúru ?

Zachytenie reálneho stavu IT&COM infraštruktúry, najmä jej komunikačných prvkov aj s ich vzťahmi - topológiou, je veľmi zložité, pokiaľ na to nie sú použité vhodné softvérové prostriedky. Dokumentácia sa mení veľmi dynamicky (možno hovoriť o denných zmenách) a pokiaľ sa na jej vedenie používa iba „papierová“ forma záznamu tak je prakticky nepoužiteľná. Monitorovacie systémy nám poskytujú údaje o funkčných stavoch aktívnych prvkov siete, ale je potrebné si viesť aj evidenciu o ich vzájomných prepojeniach, ako aj o prepojeniach jednotlivých pasívnych prvkov siete, za ktorými sú už „ukrytí“ reálni používatelia IT&COM techniky.

 

Bohužiaľ, pokiaľ na správu IT&COM infraštruktúry nie je nasadený a zavedený v organizácii vhodný podporný systém, často reálna situácia vyzerá tak, ako ukazuje obrázok a je veľmi prácne sa dopátrať, ako sú zariadenia naozaj prepojené.

 

 

 

Systém pre vizualizáciu IT&COM infraštruktúry (aj ako zariadení a prepojení z CMDB) je dôležitým a veľmi efektívnym rozšírením celkového systému pre podporu riadenia IT služieb – IT Service Management (ITSM) podľa ITIL. Umožňuje v špecializovanom sw nástroji vizualizovať zariadenia a prepojenia IT&COM infraštruktúry a tým poskytovať veľmi žiadanú informáciu pre používateľov riešení HelpDesk, Servise Support a pod.

 

Nasadením riešenia pre túto oblasť je zabezpečené vytváranie a aktualizovanie elektronickej dokumentácie o IT&COM infraštruktúre (fyzickej aj logickej), ktorá je potom dostupná aj širokému okruhu oprávnených používateľov cez internet/intranet s využitím web-client prístupu (na základe web prehliadača). Pre vybraných používateľov je možné poskytnúť elektronickú dokumentáciu aj s využitím Windows aplikácie, umožňujúcej prístup k publikovaným údajom vo väčšej šírke (týka sa to najmä používateľov – správcov IT&COM infraštruktúry).

 

Modelovanie a vizualizácia IT&COM infraštruktúry – Technická architektúra IS

V rámci riešenia spracovania Technickej architektúry IS alebo mapovania IT&COM infraštruktúry, vznikne Model technickej architektúry alebo tiež model IT/COM infraštruktúry, ktorý je možné využívať pri ďalšej priebežnej správe a evidencii IT a komunikačných zariadení v podniku/organizácii.

 

Model technickej architektúry (TA), podľa firemnej metodiky MERIDIAN, obsahuje :
* Model organizačnej a lokalizačnej štruktúry organizácie
* Model technickej infraštruktúry
* Model technickej infraštruktúry pre jednotlivé organizačné jednotky podniku
* Model aplikačnej architektúry
* Model infraštruktúry zálohovania
* Model technickej infraštruktúry pre jednotlivé projekty IS

V rámci modelu TA sú evidované a územne lokalizované všetky komponenty technického vybavenia IS. 

 

Vizualizácia komponentov IT&COM infraštruktúry z CMDB

Konfiguračná databáza riešenia ITSM (CDMB) obsahujúca komponenty technickej a komunikačnej infraštruktúry IS je zdrojom všetkých údajov v rámci celého riešenia pre oblasť aktualizácie a podpory technickej infraštruktúry IS. Táto SQL databáza obsahuje všetky potrebné atribúty o jednotlivých komponentoch technickej infraštruktúry, ako aj atribúty vyjadrujúce hierarchické usporiadanie a rozmiestnenie jednotlivých objektov na príslušných diagramoch systému pre vizualizáciu IT&COM infraštruktúry. Model IT&COM infraštruktúry je potom kľúčovou súčasťou konfiguračnej databázy CMDB v rámci riešenia ITIL (IT Infrastructure Library).

V rámci modelu sú evidované a lokalizované všetky kompomenty technického vybavenia IS, ako sú databázové a aplikačné servre, grafické stanice, osobné počítače, tlačiarne, scanery a kompletná komunikačná infraštruktúra.

 

  

 

Systém ako súčasť riešenia ITSM podľa ITIL

Systém pre správu IT&COM infraštruktúry IS podporuje realizáciu úloh z oblasti podľa ITIL, ako sú :

- Availability Management

- Capacity Management

- Change Management

- Configuration Management

- Advanced Visualization for a Configuration Management Database (CMDB)

- Network Management

 

HW a SW asset management

Súčasťou riešenia (jeho možného rozšírenia) býva aj komplexný systém na hw a sw asset management umožňujúci zber a správu detailných informácií o rozsiahlej IT&COM infraštruktúre a sade údajov. Poskytuje nasledovnú, kľúčovú funkcionalitu :

- automatizovaný zber údajov o hw a sw komponentoch (pre CMDB),

- evidenciu a správu sw v súlade s podmienkami licenčných zmlúv,

- prehľad o využívaní a identifikovaní používaných licencií,

- kontrolu používania aplikácií s vylúčením používania neautorizovaných programov,

- vzdialenú správu konfigurácií PC a odstraňovanie problémov,

- efektívne plánovanie technologických upgrade a rôznych migrácií.

 

Výsledkom je prehľadná grafická prezentácia a kontrola celého desktop vybavenia v IT&COM infraštruktúre, podporujúca informovanú správu a ochranu pred používaným nelegálnym sw v organizácii, poskytujúca podklady pre vykonávanie auditov IT, využiteľnosti dostupných hw a sw komponentov, potrebnosti rozširovania hw a počtu licencií a jednotnú správu celého desktop vybavenia.

 

Viac informácii o riešení nájdete v popise služieb pre IT Asset Management a IT&COM Inventory Management a v popise riešenia Express Software Manager.

 

Oblasti použitia technickej architektúry

Mapovanie TA (alebo technickej a komunikačnej infraštruktúry) je možné využiť najmä pri úlohách ako sú :

- audit informačných technológii v organizácii (prípadne aj ako jeho súčasti IT&COM infraštruktúry v podniku/firme/organizácii),

- modelovanie (návrh alebo mapovanie) architektúry IS ako strategického podkladu pre jeho efektívny rozvoj, prevádzku a využívanie dostupných zdrojov,

- správa technickej a komunikačnej (IT&COM) infraštruktúry (v rámci ITIL procesov a CMDB) ako súčasť riešenia IS Service Management.

 

Služba spracovania modelu technickej architektúry/technickej infraštruktúry je určená pre rozsiahlejšie informačné systémy (pre bankové a finančné inštitúcie, priemyselné podniky, správcov energetických sietí (plyn, elektrika, ropovod, ...), telekomunikačné spoločnosti, ...).

Model technickej architektúry IS (teda IT&COM infraštruktúry) je potom kľúčovou súčasťou konfiguračnej databázy CMDB v rámci riešenia ITIL (IT Infrastructure Library).

Na podporu realizácie úloh modelu technickej architektúry/technickej infraštruktúry, modelovania, analýzy a návrhu IS, využívame riešenie CA netVIZ a netTerrain.

 

Pre automatizované plnenie údajov repozitory IT&COM zariadení a prepojení je možné využiť riešenia z oblasti IT Asset Management a IT&COM Inventory Management.

 

Ponukový list

Mapovanie a vizualizácia IT&COM infraštruktúry

Popis riešenia CA netVIZ Desktop/Enterprise

netTerrain for netViz customers

netTerrain Logical
netTerrain DCIM

CA netVIZ Desktop 7.5

CA netVIZ Enterprise

CA netVIZ Enterprise Author (Project Author)

CA netVIZ Enterprise Client

CA netVIZ Enterprise Web

CA netVIZ SPECTRUM Adapter

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.