EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Referenčné modely - znalostná báza EDEN CONSULTING

Základné registre
Kataster nehnuteľností
Georeferenčný systém
Prírodné prostredie
Technické prostredie
Oblasť poisťovníctva
Distribučná spoločnosť

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  ... 90 % riešenia, je porozumenie problému.

 

Za dobu pôsobnosti našej spoločnosti sme nadobudli pomerne rozsiahle znalosti, ktoré sú zachytené aj v modeloch jednotlivých oblastí. Tieto oblasti sú modelované formou firemných procesov v notácii BPMN alebo formou objektovo orientovanej analýzy a návrhu (OOA&D) v notácii UML. 

   

 

 

 

Referenčný model oblasti (problémovej domény)

Je spracovaný s využitím vizuálneho modelovania formou objektovo orientovanej analýzy v UML za podpory CASE nástroja, doplnený o model firemných procesov.

 

Obsahuje spracované najmä tieto oblasti/domény :

Základné registre - Subjekty (register obyvateľov, register živností, register právnických osôb), Územná štruktúra, Adresný systém

Kataster nehnuteľností

Georeferenčný systém (geodetické siete, body a bodové polia, geodetické súradnicové systémy)

Prírodné prostredie

Technické prostredie (inžinierské siete, dopravné siete, ...)

 

 

 

Komplexnejšie referenčné modely

 

Referenčný model oblasti poisťovníctvo

Referenčný model distribučnej (utilities) spoločnosti

 

Vybrané časti referenčného modelu poisťovníctva a distribučnej spoločnosti je možné využiť ako vhodné know-how aj pre spracovanie modelu architektúry z iných oblastí, postavených na predaji služieb a produktov zákazníkom.

 

 

Ponukový list

Referenčné modely - znalostná báza EDEN CONSULTING

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.