EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Modelovanie informačných systémov (IS), objektovo orientovaná analýza a návrh v UML

Poradenstvo
Stratégie rozvoja IT
Enterprise Architecture
IT Architecture
Modelovanie procesov
Automatizácia procesov
UML Modelovanie IS
Modelovanie TA/IT&COM
Modelovanie TA Datacentra
IT Service Management/ITIL
IT Asset Management
GIS/AM/FM
DMS, ECM, EIM
Riadenie IT projektov
Strategické riadenie firmy
Audit IT&COM

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       ... 90 % riešenia, je porozumenie problému.

 

Analýza a modelovanie informačných systémov je jednou z hlavných oblastí dlhodobého pôsobenia EDEN CONSULTING. V etape analýzy a návrhu systému, modelujeme IS využitím vizuálneho modelovania na úrovni architektúry systému a na úrovni jednotlivých projektov (subsystémov) .

V rámci analýzy a návrhu :
* Analyzujeme prostredie/doménovú oblasť
* Identifikujeme požiadavky na IS (funkčné, technické, systémové, bezpečnostné, ...)
* Identifikujeme (požadovanú) funkčnosť a vymedzujeme rozsah systému na základe modelu procesov a UseCase modelu
* Modelujeme interakciu systému a používateľa
* Modelujeme IS, jeho komponenty, kľúčové objekty a ich vzájomné vzťahy pomocou vizuálneho modelovania metódou objektovo orientovanej analýzy a návrhu (OOA&D) v notácii UML
* Modelujeme dynamiku systému

 

 

 

Prínosy modelovania potom sú :
* identifikácia IS (alebo modelovanej oblasti/domény), jeho vymedzenie (rozsahu a hraníc), definovanie/špecifikácia obsahu a funkčnosti

* zachytenie/zdokumentovanie a popísanie know-how modelovanej oblasti, ktoré používateľ/zákazník získaval za pomerne dlhé obdobie pôsobenia
* optimalizácia organizačnej štruktúry
* možnosť riešenia optimalizácie podnikových procesov, procesov organizácie
* presná špecifikácia IS pre fázu implementácie - presné zadanie
* podklad pre úlohy projektového dozoru

Modelovanie IS umožňuje riešiteľom aj zadávateľom lepšie pochopenie problémovej oblasti a to je 90% riešenia ...

 

 

              

 

Pre vizuálne modelovanie IS využívame tieto CASE nástroje :

- Select Architect

- Visual Paradigm

- Sparx Enterprise Architect

- Archi (ArchiMate Modelling Tool)

 

 

 

 

 

Modelovanie IS na úrovni projektov/subsystémov

Na úrovni projektov (subsystémov) IS, modelujeme systém v dvoch na seba nadväzujúcich úrovniach - logický model a implementačný model. Podľa firemnej metodiky MERIDIAN je systém modelovaný na základe objektovo orientovanej analýzy (OOA&D) v štandardnej notácii UML. Okrem statického, objektového modelu, je možné, podľa potreby zachytiť a modelovať aj dynamiku systému.

 

Niektoré domény/oblasti máme spracované ako referenčné modely, ktoré je možné priamo využiť pri spracovaní analýzy v konkrétnom prípade. Viac info nájdete tu.

 

 

Modelovanie IS na úrovni architektúry

Viac informácii o modelovaní IT Architecture najdete tu.

 

Na podporu realizácie úloh modelovania, analýzy a návrhu IS, využívame prostriedky modelovania a najmä znalosti, ktoré sú súčasťou našej firemnej metodiky MERIDIAN pre túto oblasť.

 

 

 

Ponukový list

Analýza, modelovanie a dokumentácia systémov

Vizuálne modelovanie systémov

UML a BPMN analýza a modelovanie

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.