EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Podniková architektúra (Enterprise Architecture) podľa TOGAF a ArchiMate alebo Zachman Framework,  MDA

Poradenstvo
Stratégie rozvoja IT
Enterprise Architecture
IT Architecture
Modelovanie procesov
Automatizácia procesov
UML Modelovanie IS
Modelovanie TA/IT&COM
Modelovanie TA Datacentra
IT Service Management/ITIL
IT Asset Management
GIS/AM/FM
DMS, ECM, EIM
Riadenie IT projektov
Strategické riadenie firmy
Audit IT&COM

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    ... 90 % riešenia, je porozumenie problému.   Enterprise Architecture (EA) (tiež ako podniková architektúra) je podľa IEEE štandardu 1471-2000 (IEEE Computer Society, 2000) súvislý celok princípov, metód a modelov, ktoré sú použité k návrhu a realizácii podnikovej organizačnej štruktúry, podnikových procesov, podnikových informačných systémov a infraštruktúry.

Podniková architektúra je disciplína, ktorá rieši celofiremné IT prostredie na vysokej abstraktnej úrovni. Primárne rieši spôsob, akým majú byť IT systémy v organizácii vzájomne integrované a tiež prepojenie IT na biznis procesy, ciele a stratégie.

 

 

 

Enterprise Architecture podľa TOGAF & ArchiMate

TOGAF (The Open Group Architecture Framework) je sada nástrojov a knižníc pre podnikovú architektúru, ktorá poskytuje komplexný prístup k navrhovaniu, plánovaniu, implementácii a riadeniu podnikovej informačnej architektúry. TOGAF je spracovávaný konzorciom The Open Group. TOGAF je holistický prístup k dizajnu na vysokej úrovni, ktorý je zvyčajne modelovaný na štyroch úrovniach: obchod, aplikácie, dáta a technológie.

 

ArchiMate je otvorený, nezávislý jazyk pre modelovanie podnikovej architektúry (Enterprise Architecture) a je svetovo uznávaným štandardom. Je spracovaný konzorciom Open Group, založený na IEEE 1471 štandarde a podporovaný rôznymi výrobcami a konzultačnými spoločnosťami.

 

 

Enterprise Architecture podľa Zachman Framework

Framework je svetovo uznávaným štandardom pre špecifikáciu základných elementov podnikovej architektúry (Enterprise Architecture), primárne určený pre modelovanie znalostí pre podniky a pre organizácie. Je definovaný ako popis reprezentujúci jednoduchú logickú štruktúru pre identifikáciu modelov, ktoré slúžia ako základ pre popis podniku a pre budovanie podnikových systémov.

 

 

 

 

Štandardy Enterprise Architecture

Pre oblasť analýzy a modelovania FA sú aplikované tieto projektové štandardy :

Zachman Framework.


 

ArchiMate a TOGAF


• Jednotný modelovací jazyk UML (Unified Modeling Language) konzorcia OMG (Object Management Group)

• Modelovací jazyk BPMN (Business Process Modeling Notation) konzorcia OMG (Object Management Group) – štandard pre modelovanie firemných procesov.


CASE nástrojSelect Architect, Visual Paradigm, Archi (Free ArchiMate Modelling Tool), QPR Enterprise Architecture, BiZZdesign Architect, Sparx Enterprise Architect

                          
 

Pre oblasť analýzy a modelovania TA sú aplikované tieto projektové štandardy :
Metodika spracovania technickej architektúry informačného systému (EDEN CONSULTING),

Metodika korešponduje a vychádza z ontologického štandardu/perspektívy pre oblasť modelovania Enterprise Architektúry – Zachman Framework.


sw nástrojCA netVIZ Desktop alebo CA netVIZ Enterprise (netVIZ/Computer Associates) a relačný systém správy údajov Microsoft Access alebo MS SQL Server (Microsoft Corp.) prípadne Oracle (ORACLE Corp.),

alebo


sw nástroj –  netTerrain (Graphical Networks) a relačný systém správy údajov MS SQL Server (Microsoft Corp.).

 

 

Ponukový list

Analýza, modelovanie a dokumentácia systémov

Podniková architektúra - Enterprise Architecture, IT Architecture

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.