EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Stratégie rozvoja IT

Poradenstvo
Stratégie rozvoja IT
Enterprise Architecture
IT Architecture
Modelovanie procesov
Automatizácia procesov
UML Modelovanie IS
Modelovanie TA/IT&COM
Modelovanie TA Datacentra
IT Service Management/ITIL
IT Asset Management
GIS/AM/FM
DMS, ECM, EIM
Riadenie IT projektov
Strategické riadenie firmy
Audit IT&COM

 

 

 

 

 

 

Stratégie rozvoja IT alebo Informačné stratégie, musia byť a sú veľmi závislé na podnikovej stratégii, rovnako ako stratégie akejkoľvek inej podnikovej funkcie.

Informačná stratégia vymedzuje spôsob, akým chceme pomocou informačného systému a informačných technológií podporiť dosiahnutie podnikateľských cieľov.

 

 

 


Účelom informačnej stratégie by malo byť:
* previazať plánovanie rozvoja informačných systémov a technológií na podnikové (a strategické) plánovanie,
* vytvoriť mechanizmus kontroly implementácie týchto plánov,
* vytvoriť architektúru ako určitý rámec pre ďalšiu analýzu, návrh a integráciu jednotlivých aplikácii. 

Prvé dva ciele smerujú "hore" k podpore podnikových strategických cieľov, posledná potom smeruje "dole" k podpore tvorby konkrétnych častí podnikového informačného systému. 

 

 

Stratégia by však mala predovšetkým :
* jednoznačne definovať ciele (nie technické!), ktoré chceme dosiahnuť, aby bolo isté, že ju všetci poznajú, že sú písomne zachytené, že sú dostupné pracovníkom podniku/organizácie, že im všetci rozumejú rovnako a zhodli sa na nich,

* hovoriť o zásadných princípoch postupu pre dosiahnutie týchto cieľov, o princípoch dlhodobo určujúcich kritériá pre voľbu konkrétneho riešenia,

* veľmi dôkladne sa zaoberať najrôznejšími pravidlami a štandardami, ktoré je možné definovať a pre vytvárané riešenie ich záväzne použiť (nejedná sa iba o technické štandardy),

* hovoriť o procesoch hľadania a vytvárania riešení (kto a ako - nie len technicky, ale skôr koncepčne, metodicky a organizačne),

* hovoriť o princípoch väzieb medzi informačnými systémami a hlavných činnostiach podniku/organizácie a o konkrétnych mechanizmoch ich realizácie (o mechanizme komunikácie a spolupráce medzi jednotlivými funkciami podniku pre účely nie len prvotnej analýzy ale i priebežného udržovania spätnej väzby, o mechanizme napojenia ďalších odborných vedúcich do tohoto procesu a pod.),

* hovoriť o roli informačných systémov v danom podniku/organizácii, o ich podiele na vytváraní výsledku, o jednotlivých konkrétnych cieľoch (z podnikovej stratégie), ktoré majú informačné systémy podporiť, o očakávaných merateľných výsledkoch pôsobenia IS,

* hovoriť o zásadných prevádzkových ukazovateľoch, ktoré nie je možné bez informačných systémov dosiahnuť, v ktorých sú IS v danom podniku nezastupiteľné,

* definovať podiel rozpočtu pre rozvoj a prevádzku IS na celkovom rozpočte podniku, alebo ešte lepšie, pravidlá pre stanovenie rozpočtu v každom období.

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.