EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Profil spoločnosti

Stratégia spoločnosti
Partnerstvá
Zákazníci
Referencie
Knižnica

 

 

 

 

 

 

EDEN CONSULTING je konzultačná a poradenská spoločnosť, založená v roku 2000, zaoberajúca sa aplikáciou moderných technológií a postupov v oblasti komplexných, integrovaných informačných systémov (IS), oblasti projektového riadenia, modelovania podnikov a modelovania informačných systémov, zavádzania procesného a strategického riadenia.

Orientujeme sa najmä na projekty komplexných, integrovaných informačných systémov veľkých priemyselných podnikov, inštitúcií prevádzkujúcich rozsiahle základné katastre, na oblasť geografických informačných systémov (GIS), systémov správy zariadení (AM/FM), Enterprise/Spatial Resource Planning (ERP/SRP), oblasť mestských informačných systémov (MIS), na oblasť nasadzovania systémov pre podporu automatizácia procesov/workflow, najmä v oblasti riadenia IT služieb podľa ITIL. Na realizáciu využívame moderné štandardné technológie na báze objektovo orientovaných prístupov a špičkové prístupy v oblasti plánovania a riadenia projektov IT.

Na realizáciu využívame najmodernejšie štandardné technológie na báze objektovo orientovaných prístupov a špičkové prístupy v oblasti procesného modelovania (BPM/BPR), plánovania a riadenia projektov IT.

 

 

 

Naše služby orientujeme :


- na podporu zákazníkov pripravujúcich a realizujúcich svoje IS, a to v podobe odbornej a metodickej podpory, formou konzultačných služieb alebo projektového dozoru, zastupujúc odborné záujmy zákazníka voči riešiteľom ich IS, ako aj pri príprave a špecifikovaní zadaní projektov IS,

- na podporu hlavných riešiteľov a generálnych dodávateľov IS, zabezpečujúc vykonanie niektorých fáz realizácie komplexných integrovaných IS, ako sú spracovanie koncepcií realizácie IS, plánovanie a príprava projektov IS, riadenie projektov IS, metodická podpora najmä pre analytické a návrhové fázy projektov IS, spracovanie základných architektúr komplexných IS, spracovanie funkčnej a technickej architektúry IS, spracovanie analytických logických modelov IS, vypracovanie zadaní pre implementačné fázy projektov IS, metodický a projektový dozor pre implementačné fázy IS, spracovanie zámerov a doporučení pre rozširovanie a rozvoj prevádzkovaných IS. 

- na realizáciu komplexných IS, zabezpečujúc úlohy hlavného riešiteľa komplexných integrovaných IS a koordinátora subodávateľov.

 

 

 

 

 

 

Služby spoločnosti EDEN CONSULTING sú založené na :

* špecialistoch
* metodikách
* nástrojoch
* znalostiach


EDEN CONSULTING združuje špecialistov/konzultantov a manažérov na prípravu, plánovanie, riadenie projektov a realizáciu komplexných informačných systémov so špecializáciou na analytické a návrhové fázy projektov IS a na metodickú podporu týchto fáz.

 

 

Na realizáciu úloh využívame :
 

najmodernejšie nástroje a technológie :

* CASE pre oblasť objektovo orientovanej analýzy a vizuálneho modelovania,
* CASE pre oblasť procesného modelovania,
* CASE pre oblasť modelovania a správy požiadaviek,
* SW systémy pre oblasť plánovania a riadenia projektov,

* SW systémy pre riadenie dokumentov (DMS),

* systém pre oblasť automatizácie procesov/workflow a pre podporu ITIL - Solutions Business Manager a Service Support Manager (Serena),
* pre oblasť GIS/AM/FM a SRP/ERP - GE Smallworld Technology (GE Energy) 
* Oracle RDBMS/Oracle Spatial (ORACLE) pre oblasť GIS/AM/FM a SRP/ERP
* MicroStation CAD, GeoGraphics, GeoParcel, IRAS/B, Descartes (Bentley Systems) pre oblasť GIS/AM/FM
* MapInfo (Pitney Bowes Business Insight) pre oblasť GIS a Desktop Mapping,

* netTerrain (graphical NETWORKS) pre mapovanie a vizualizáciu technickej architektúry IS alebo IT&COM infraštruktúry,
* CA netVIZ (Computer Associates-CA) pre mapovanie a vizualizáciu technickej architektúry IS alebo IT&COM infraštruktúry,

* Express Software Manager (Cherwell Software) pre hw a sw asset management,

* metodiku a nástroje pre strategické riadenia na báze ScoreCard.

špičkové metodiky a riešiteľské postupy :
* pre oblasť analýz systémov, podnikovej archotektúry (Enterprise Architecture), funkčnej architektúry IS na báze postupov objektovo orientovanej analýzy, využitím štandardnej notácie UML (Unified modeling language) a CASE nástrojov.


 

 

* pre oblasť technickej architektúry IS a mapovania technickej a komunikačnej infraštruktúry IS
* pre oblasť plánovania a riadenia projektov realizácie IS

* pre oblasť modelovania firemných procesov s využitím štandardnej notácie BPMN (Business Process Modeling Notation)

 

znalosti, najmä z realizácie obdobných projektov informačných systémov, na ktorých sa podieľali naši špecialisti a konzultanti.

 

 

Používané postupy a metodiky splňujú všetky kľúčové požiadavky normy radu ISO 9000. Vzájomne zosúladené uvedené postupy a metodiky na realizáciu takýchto IS sú obsahom firemnej znalostnej bázy MERIDIAN.

 

 

Profil spoločnosti EDEN CONSULTING
 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.