EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Strategické riadenie firmy s využitím ScoreCard

Poradenstvo
Stratégie rozvoja IT
Enterprise Architecture
IT Architecture
Modelovanie procesov
Automatizácia procesov
UML Modelovanie IS
Modelovanie TA/IT&COM
Modelovanie TA Datacentra
IT Service Management/ITIL
IT Asset Management
GIS/AM/FM
DMS, ECM, EIM
Riadenie IT projektov
Strategické riadenie firmy
Audit IT&COM

 

 

 

 

 

 

Jednou z oblastí pôsobenia a ponuky služieb EDEN CONSULTING je aj podpora organizácii a firiem pri zavádzaní strategického riadenia na báze metodiky ScoreCard a potrebnej SW podpory.

 

 

Metóda Balanced Scorecard (BSC) sa už viac rokov s úspechom používa v oblasti riadenia výkonnosti organizácií. Jednou z najväčších predností BSC je vzájomné previazanie strategickej a prevádzkovej úrovne riadenia prostredníctvom kvantitatívnych a kvalitatívnych výkonnostných indikátorov spadajúcich do jednej zo štyroch oblastí (perspektív) : financie, zákazníci, interné procesy, učenie sa a rast.

BSC pritom nemá podobu statického vymenovania výkonnostných indikátorov. Uplatnenie nachádza v popise, implementácii a následnom riadení stratégie na všetkých úrovniach organizácie. Dôraz sa kladie na previazanie cieľov, mierok a iniciatív (akcií a projektov) s poslaním, víziou a stratégiou celej organizácie.

 

Vzhľadom na strategický význam informácií z BSC modelu pre úspešné fungovanie organizácie je nevyhnutné, aby pre implementáciu bolo použité technologicky robustné a stabilné prostredie. Kancelárske aplikácie, ktoré sa v mnohých prípadoch pre tieto účely používajú, tieto požiadavky nesplňujú a nemôžu garantovať bezpečný, včasný a administratívne nenáročný prístup ku kľúčovým informáciám o fungovaní organizácie. Prostredie spĺňajúce vyššie uvedené požiadavky ešte nemusí nutne znamenať zložitý, príliš robustný a nekomfortný informačný systém. Práve naopak. Najvhodnejší je taký systém, ktorý kombinuje technologickú robustnosť s jednoduchým používateľským ovládaním a komfortom - teda, že je treba zaistiť bezpečné uloženie údajov na jednej strane a zároveň ich pomerne jednoduché a prehľadné zobrazenie v požadovanom kontexte na druhej strane.

 

Je pomerne známe, že najväčším problémom, prečo mnohé organizácie a podniky nedokážu úspešne realizovať svoje stratégie, je podcenenie významu vzájomnej komunikácie a previazania stanovených cieľov až do úrovne realizačných akcií a projektov. Požiadavky na vlastnosti optimálneho systému BSC sa tak rozširujú o dôraz na komunikačné, realizačné a integračné možnosti s maximálnym využitím technológie intranetu/internetu. Riešenie od EDEN CONSULTING preto nie je zamerané len na vytvorenie modelu BSC. Dôležitou súčasťou riešenia je vybudovanie personalizovaného strategického portálu na intranete. Personalizácia v tomto kontexte znamená automatické, pro-aktívne sprístupňovanie informácii o vašej stratégii, strategických cieľoch, kritických faktoroch úspešnosti, kľúčových výkonnostných indikátorov, realizačných plánov a súvisiacou dokumentáciou, na ktorých je pracovník, prihlásený k portálu, primárne zainteresovaný.

 

 

 

 

 

 

 

Metodika Balanced ScoreCard (BSC) prevádza misiu a stratégiu do cieľov a ich metrík (ukazovateľov), ktoré sú zaradené do štyroch rôznych skupín - perspektív - finančnej, zákazníckej, internej/procesnej a učenia a rastu. BSC poskytuje rámec a jazyk pre komunikáciu misie a stratégie. Používa sa najmä na to, aby pracovníci a zamestnanci boli informovaní o aktivátoroch, ktoré ovplyvňujú terajší a budúci úspech. Základnú štruktúru procesu je možné zjednodušene popísať nasledovne :

V uvedenej metodike sú popísané štyri príčiny vedúce k neúspešnej implementácii podnikovej stratégie :

 

1.Vízia a stratégia sú všeobecne nerealizovateľné, nemerateľné či nerealistické - neexistuje zhoda ako vízie dosiahnuť, alebo, ako ju štrukturalizovať do podnikových cieľov, prípadne, rozklad je prevedený nesprávne.
2.Stratégia nie je dopracovaná na ciele pre strediská/oddelenia, skupiny, jednotlivcov - výkony stredísk/oddelení (podľa organizačnej štruktúry podniku/organizácie). Stratégia je odtrhnutá od reality manažérskeho (takticko-operatívneho) riadenia.
3.Stratégia nie je zviazaná s dlhodobými a krátkodobými alokáciami podnikových zdrojov.
4.Absencia spätnej väzby, prípadne nesprávne implementovaná spätná väzba, ktorá necharakterizuje strategické zámery, ale len taktické.

 

Kľúčovou otázkou teda je, ako sa vyhnúť týmto rizikám ?

 

 

Zhrnutie.

Čo prináša ScoreCard?
• Stotožnenie sa zamestnancov so stratégiou a záujmami firmy/organizácie.
• Dôraz na všetky dôležité oblasti strategického riadenia – financie, zákazníci a kvalita, procesy a efektívnosť, rozvoj.
• Systematické hodnotenie kvality, výkonnosti a efektívnosti.
• Prepojenie úsilia zamestnancov na motivačný systém.
• Nenáročnosť na ovládanie a používanie – dostupnosť pre široké spektrum používateľov.

 

Aké sú prínosy?

• Možnosť oponentúry súčasných strategických predstáv.
• Stanovenie realistických strategických cieľov vo všetkých dôležitých strategických oblastiach.
• Komunikovanie a spolutvorba strategických cieľov so zamestnancami. To prinesie stotožnenie sa zamestnancov s firemnou stratégiou.
• Vytvorenie strategického kontrolingu – spôsobu merania dosahovaných strategických cieľov.
• Prepojenie strategických cieľov s motivačným systémom.

Špecifikácia správnej stratégie a určenie cieľov vo všetkých strategicky dôležitých oblastiach je základným predpokladom úspechu akejkoľvek snahy o reštrukturalizáciu firmy/organizácie a jej následného riadenia. Ak je stratégia aj správne komunikovaná, vytvára výborné východisko pre motivačný systém, ktorý zameriava úsilie každého zamestnanca na spoločné ciele.

 

Na podporu realizácie úloh strategického riadenia na báze Balanced ScoreCard, využívame najmä nástroje pre ScoreCard od spoločnosti QPR.

 

Ponukový list

Strategické riadenie - Balanced Scorecard a QPR Metrics

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.