EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Oblasti

Poradenstvo
Stratégie rozvoja IT
Enterprise Architecture
IT Architecture
Modelovanie procesov
Automatizácia procesov
UML Modelovanie IS
Modelovanie TA/IT&COM
Modelovanie TA Datacentra
IT Service Management/ITIL
IT Asset Management
GIS/AM/FM
DMS, ECM, EIM
Riadenie IT projektov
Strategické riadenie firmy
Audit IT&COM

 

 

 

 

 

 

Ponuka spoločnosti EDEN CONSULTING v oblasti podpory a realizácie projektov integrovaných informačných systémov (IIS) a GIS/AM/FM/SRP, zavádzania projektového a procesného riadenia, spracovania auditov IT a stratégií rozvoja IT, zahrňuje služby a dodávky produktov a je smerovaná do týchto oblastí :

 

Poradenstvo a konzultačné služby v oblasti IT
* konzultačné služby pre oblasť nasadzovania informačných technológii
* konzultačné služby pre projekty komplexných podnikových IS
* konzultačné služby pre oblasť systémovej integrácie
* konzultačné služby v oblasti riadenia projektov (project management)

* konzultačné služby v oblasti procesného a strategického riadenia
* konzultačné služby pre oblasť geoinformačných systémov (GIS/GiS, automated mapping&facilities management (AM/FM), enterprise/spatial resource planning (ERP/SRP) systémov a pod.)

* konzultačné služby v oblasti IT Asset Management a IT Service Management podľa ITIL.

 

Modelovanie a optimalizácia firemných procesov
* modelovanie organizačnej štruktúry podniku
* modelovanie podnikových procesov (BPM) v notácií BPMN
* reingineering alebo optimalizácia podnikových procesov (BPR)
 

Automatizácia a orchestrácia firemných procesov
* analýza/identifikácia procesov/workflow organizácie

* automatizácia a orchestrácia firemných procesov formou workflow

* automatizácia a orchestrácia IT procesov podľa ITIL
* automatizácia a orchestrácia procesov projektového riadenia (PRINCE2)

* automatizácia a orchestrácia procesov pre oblasť životného cyklu vývoja sw systémov (Application Lifecycle Management - ALM)

* automatizácia a orchestrácia všeobecných (administratívnych, riadiacich a pod.) procesov

 

IT Service Management a ITIL
* návrh a spresnenie workflow pre oblasť IT podľa ITIL

* implementácia definovaných workflow do príslušného workflow systému a nasadenie systému pre automatizáciu procesov v oblasti IT

 

Modelovanie IS a modelovanie podniku/organizácie, enterprise architektúra
* modelovanie IS využitím vizuálneho modelovania (OOA&D, BPM/BPR)
* modelovanie podniku, mapovanie a modelovanie podnikových procesov (BPM) v notácií BPMN, reingineering procesov (BPR), orchestrácia procesov,
* mapovanie a modelovanie technickej a komunikačnej infraštruktúry IS

 

Document Management Systems, Enterprise Content Management, Enterprise Information Management
* návrh riešenia a nasadenie Document Management Systems, Enterprise Content Management, Enterprise Information Management s využitím M-Files DMS.

 

Stratégie rozvoja IT
* spracovávanie stratégii realizácie IS
* vypracovávanie stratégii ďalšieho rozvoja IS

 

Strategické riadenie firmy/organizácie
* zavedenie strategického riadenia firmy na báze ScoreCard
* nasadenie systému podpory riadenia na báze ScoreCard

 

Riadenie projektov realizácie informačných systémov
* plánovanie a riadenie projektov informačných systémov (plánovanie, riadenie, koordinácia, …)
* zabezpečovanie projektového dozoru pri realizácii projektov IS
* metodická podpora pre oblasť prípravy a riadenia projektov
* riadenie projektov podľa PRINCE2

Koncepčný návrh riešenia IS
* spracovávanie návrhov riešenia/realizácie komplexných podnikový IS (modelovaním funkčnej a technickej architektúry IS)
* aktualizácia funkčnosti a rozsahu IS
* identifikovanie potrebných zmien v IS (porovnaním modelov pôvodného  a novonavrhovaného/aktualizovaného stavu IS)

 

Modelovanie TA/IT&COM infraštruktúry
* analýza a návrh riešenia

* návrh štruktúry repozitory (databázy IT&COM zariadení) - aj ako súčasť CMDB

* dodávka a nasadenie sw riešenia na báze netTerrain alebo CA netVIZ a RDBMS

 

IT Asset Management, IT&COM Inventory Management
* implementácia systému pre oblasť IT Asset Management a IT&COM Inventory Management.

 

Projekty GIS/AM/FM a Prevádzkovo technické IS (PTS)
* výber vhodnej GIS/AM/FM technológie

* analýza a návrh modelu ge-objektov

* analýza a návrh modelu pracovných činností

* implementácia riešenia

* PTS pre utilities spoločnosti (TELCO, ENERGY, ...)

 

Audit informačných technológii
* modelovanie IS, zoznam aplikácii, architektúra IS
* mapovanie a modelovanie technickej infraštruktúry IS

 

 

 

 

 

 

Služby pri realizácii projektov IS
* modelovanie informačných systémov (analýza a návrh informačných systémov využitím metód vizuálneho modelovania - OOA&D/UML a BPM/BPR)
* modelovanie podniku (využitím metód vizuálneho modelovania - OOA&D/UML, BPM/BPR)
* podpora procesu prípravy certifikácie ISO 9000 (modelovanie, optimalizácia a reingineering podnikových procesov BPM/BPR)
* realizácie projektov GIS/AM/FM a ERP/SRP systémov využitím technológie GE Smallworld GIS
* realizácie projektov GIS/AM/FM na báze ORACLE a MapInfo/Bentley Systems produktov

* nasadenie systému pre automatizáciu a orchestrácia procesov formou workflow

* nasadenie systému pre ITSM podľa ITIL

* nasadenie systému pre IT Asset Management

* nasadenie systému pre vizualizáciu IT&COM infraštruktúry, vizualizáciu CMDB na báze riešenia CA netVIZ alebo graphTerrain

 

 

 

 

Pre realizáciu projektu IS spoločnosťou EDEN CONSULTING ponúkame :
1. Príprava projektu informačného systému, v tom :
 * spracovanie stratégie budovania, alebo rozvoja IS podniku/organizácie,
 * spracovanie projektu realizácie IS (špecifikácia obsahu, návrh riešenia, harmonogram, projektové postupy projektové závislosti, riziká, …),
 * aktualizovanie takýchto spracovaných strategických materiálov.

2. Zabezpečenie riadenia projektu a koordinácie riešiteľov/subdodávateľov pri projekte IS.
3. Realizácia analytickej fázy projektu, v tom :
 * spracovanie architektúry a modelu pôvodného IS,
 * návrh architektúry nového IS (technickej a funkčnej architektúry)
 * spracovanie modelu požiadaviek na IS,
 * spracovanie analytických modelov a návrhu IS v CASE prostredí s využitím vizuálneho modelovania objektovo orientovanou metodikou analýzy a návrhu (OOA&D),
 * spracovanie presných špecifikácii a zadaní pre implementačnú fázu realizácie.

4. Výber subdodávateľov pre implementačnú fázu realizácie IS na základe kritérií.
5. Zabezpečenie projektového dozoru pre implementačnú fázu.
6. Podpora pri realizácii úloh systémovej integrácie (pri komplexných riešeniach integrovaných IS).
7. Podpora pri spracovávaní zámerov ďalšieho rozvoja IS.

 

 

 


 

Pre realizáciu projektu IS iným riešiteľom ponúkame :

1. Pri príprave nového projektu – poskytnúť odbornú pomoc zadávateľovi pri jeho príprave, špecifikovaní požiadaviek, zámerov a kritérií, priebežne poskytovať nezávislú odbornú pomoc pracovníkom odberateľa, ktorí vykonávajú projektový dozor alebo zabezpečujú riadenie projektu za stranu odberateľa.
2. Pri rozbehnutom projekte IS – zabezpečenie odbornej podpory používateľa/zákazníka pri projektovom dozore voči riešiteľom.
3. Odborná pomoc pri zabezpečení úloh systémovej integrácie.
4. Odborná pomoc pri spracovávaní zámerov ďalšieho rozvoja IS.
5. Zabezpečovať projektový dozor pre projekty nasadenia IS.

 

 

Realizácia projektov IT spoločnosťou EDEN CONSULTING je založená na skúsenostiach, štandardných metodikách a objektovo orientovaných prístupoch, vizuálnom modelovaní systémov, používaní CASE nástrojov a princípov softvérového inžinierstva a projektového riadenia. Proces realizácie je založený na iteratívnom postupe, v relatívne krátkych cykloch a presne definovaných úlohách (taskoch) v spolupráci s používateľom/zákazníko.

 

 

 

 

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.