EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 IT Architecture

Poradenstvo
Stratégie rozvoja IT
Enterprise Architecture
IT Architecture
Modelovanie procesov
Automatizácia procesov
UML Modelovanie IS
Modelovanie TA/IT&COM
Modelovanie TA Datacentra
IT Service Management/ITIL
IT Asset Management
GIS/AM/FM
DMS, ECM, EIM
Riadenie IT projektov
Strategické riadenie firmy
Audit IT&COM

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           ... 90 % riešenia, je porozumenie problému.   
 

 

Modelovanie IS na úrovni architektúry systému - IT Architecture

Najmä pri rozsiahlych a komplexných IS, kedy sa systém rozčleňuje na viacero subsystémov, je nevyhnutné systém modelovať aj na úrovni architektúry. Takto model zachytáva rozčlenenie IS na jednotlivé subsystémy a najmä ich vzájomné väzby/prepojenia (interfejsy).

 

 

V rámci analýzy a návrhu :
* Analyzujeme prostredie/doménovú oblasť
* Identifikujeme požiadavky na IS (funkčné, technické, systémové, bezpečnostné, ...)
* Identifikujeme (požadovanú) funkčnosť a vymedzujeme rozsah systému na základe modelu procesov a UseCase modelu
* Modelujeme interakciu systému a používateľa
* Modelujeme IS pomocou vizuálneho modelovania metódou objektovo orientovanej analýzy a návrhu (OOA&D) v notácii UML
* Modelujeme dynamiku systému

 

 

Prínosy modelovania potom sú :
* identifikácia IS (alebo modelovanej doménovej oblasti), jeho vymedzenie (rozsahu a hraníc), definovanie/špecifikácia obsahu a funkčnosti

* zachytenie/zdokumentovanie a popísanie znalostí modelovanej oblasti, ktoré používateľ/zákazník získaval za pomerne dlhé obdobie pôsobenia
* optimalizácia organizačnej štruktúry
* možnosť riešenia optimalizácie podnikových procesov, procesov organizácie
* presná špecifikácia IS pre fázu implementácie - presné zadanie
* podklad pre úlohy projektového dozoru

 

 

 

 

 

Modelovanie IS umožňuje riešiteľom aj zadávateľom lepšie pochopenie problémovej oblasti a to je 90% riešenia ...

 


 

Architektúra Informačného systému (IT Architecture) poskytuje základné informácie o logickej a fyzickej štruktúre IS. Architektúra IS je vyjadrená modelom, ktorý definuje a popisuje základné komponenty IS, ich úlohy a vzájomné vzťahy. Architektúra IS je modelovaná z dvoch základných obsahových celkov – funkčnej architektúry a technickej architektúry.

 

Funkčná architektúra definuje a modeluje IS ako celok, popisuje a analyzuje funkčnú a obsahovú stránku IS aj s identifikovaním príslušných rozhraní jednotlivých subsystémov.

Techniky modelovanie IT Architecture

Pri modelovaní IT Architecture využívame najmä tieto techniky vizuálneho modelovania :

Model motivačných biznis plánov a stratégií (OMG Business Motivation Model)

Model firemných procesov (v notácii BPMN alebo Catalyst)

Dokumentácia požiadaviek (requirements) a analýza dopadov

Model typových úloh (UseCase Diagram)

Model objektových sekvencií (Object Sequence Diagram)

Model tried a zoskupení (Class Diagram)

Stavové diagramy (State Transition Diagram)

Kolaboračné diagramy (Object Collaboration Diagram)

Diagramy interakcie (Activity Diagram)

Fyzický a logický údajový model (Entity Relationship alebo ERA diagram)

 

      
Business Motivation Model (BMM)     Business Process Model (BPMN)          Use Case Model (UML)

 

       

Sequence Diagram (UML)                   Class Diagram (UML)                           Physical Data Model

 

doplnené o techniky pre mapovanie IT&COM infraštruktúry/Technickej architektúry.

 

Ďalšie informácie o modelovaní IS v UML nájdete tu.

 

Technická architektúra definuje a modeluje fyzické (technologické) prostredie informačného systému. Popisuje základné koncepcie a princípy tvorby/budovania technickej infraštruktúry, ktoré sú riadené bezpečnostnou politikou informačného systému, čím vytvára technologický rámec pre IS ako celok, ako aj pre jednotlivé komponenty budovania technickej infraštruktúry.

Model technickej architektúry, podľa firemnej metodiky MERIDIAN, obsahuje :
* Model organizačnej a lokalizačnej štruktúry organizácie
* Model technickej infraštruktúry
* Model technickej infraštruktúry pre jednotlivé organizačné jednotky podniku
* Model aplikačnej architektúry
* Model infraštruktúry zálohovania
* Model technickej infraštruktúry pre jednotlivé projekty IS

V rámci modelu TA sú evidované a lokalizované všetky kompomenty technického vybavenia IS, ako sú databázové a aplikačné servre, grafické stanice, osobné počítače, tlačiarne, scanery a kompletná komunikačná infraštruktúra.

 

 

Ďalšie informácie o modelovaní a vizualizácii TA IS nájdete tu

 

Funkčná a technická architektúra sa navzájom ovplyvňujú. Funkčná architektúra generuje všeobecné požiadavky na technickú architektúru a spätne technická architektúra vytvára technologické mantinely pre funkčnú architektúru.

   

 

 

Štandardy architekúry IS

Pre oblasť analýzy a modelovania FA sú aplikované tieto projektové štandardy :

Metodika spracovania funkčnej architektúry informačného systému (EDEN CONSULTING /LBMS/Select Business Solutions) vychádzajúca z metodiky Select Perspective 2 + sw nástroj Select Process Director -  pre používanie a údržbu metodiky

Metodika vychádza z ontologického štandardu/perspektívy pre oblasť modelovania Enterprise Architektúry – Zachman Framework. alebo TOGAF

• Jednotný modelovací jazyk UML (Unified Modeling Language) konzorcia OMG (Object Management Group)

• Modelovací jazyk BPMN (Business Process Modeling Notation) konzorcia OMG (Object Management Group) – štandard pre modelovanie firemných procesov.

 

 


CASE nástrojSelect Architect,Visual Paradigm, Sparx Enterprise Architect, Archi
(ArchiMate Modelling Tool)

                           
 Pre oblasť analýzy a modelovania TA sú aplikované tieto projektové štandardy :
Metodika spracovania technickej architektúry informačného systému (EDEN CONSULTING),

Metodika korešponduje a vychádza z ontologického štandardu/perspektívy pre oblasť modelovania Enterprise Architektúry – Zachman Framework.


sw nástrojCA netVIZ Desktop alebo CA netVIZ Enterprise (netVIZ/Computer Associates) a relačný systém správy údajov Microsoft Access alebo MS SQL Server (Microsoft Corp.) prípadne Oracle (ORACLE Corp.),

alebo


sw nástroj –  netTerrain (Graphical Networks) a relačný systém správy údajov MS SQL Server (Microsoft Corp.).

 

 

Ponukový list

Analýza, modelovanie a dokumentácia systémov

Podniková architektúra - Enterprise Architecture, IT Architecture

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.