EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 IT Asset Management , IT&COM Inventory Management

Poradenstvo
Stratégie rozvoja IT
Enterprise Architecture
IT Architecture
Modelovanie procesov
Automatizácia procesov
UML Modelovanie IS
Modelovanie TA/IT&COM
Modelovanie TA Datacentra
IT Service Management/ITIL
IT Asset Management
GIS/AM/FM
DMS, ECM, EIM
Riadenie IT projektov
Strategické riadenie firmy
Audit IT&COM

 

 

 

 

 

 
IT Asset Management (ITAM) systém určený pre monitorovanie komplexných IT&COM infraštruktúr a umožňuje spracovávať kompletný prehľad HW a SW komponentov. Okrem množstva údajov je schopný sledovať, zaznamenávať a reportovať veľkú škálu stavov týchto zariadení a tým poskytovať kľúčové informácie pre potreby ServiceDesk a CMDB. Okrem toho dokáže veľmi dobre poskytovať prehľad o sieťovej infraštruktúre – dĺžky odoziev, nedostupnosť bodov a na základe stanovených pravidiel včas avizovať, že hrozí problém s konkrétnym IT&COM zariadením a pod. Umožňuje sledovať a počty licencií kľúčových sw aplikácií a ich obsadenosť ako aj sledovať jednotlivé update a upgrade aplikácií.

 

Pre vykonávanie týchto úloh využívame vhodnú technológiu a riešenie Express Software Manager (Cherwell Software) a metodické znalosti, ktoré sú súčasťou našej firemnej metodiky MERIDIAN pre túto oblasť.

 

 

Chápeme, že práve teraz, viac ako kedykoľvek predtým, kedy rozpočet je napätý a sú k dispozícii pre vašu prácu iba obmedzené prostriedky potrebujete pragmatické a primerané riešenie.
Našťastie, práve s využitím správnych nástrojov pre správu hardvéru, softvéru a majetku, môže byť plnenie týchto úloh jednoduché a práve efektívny proces vám pomôže ušetriť peniaze a znížiť riziko.
Práve ponúkané riešenie vám môže priniesť potrebný pokoj tak, aby konečne riešenie niektorých z týchto kritických a skľučujúcich úloh, za ktoré ste zodpovední, ste vedeli realizovať.
 

Oblasti, ktoré riešenie Express Software Manager, navrhované ako základ pre IT Asset Management systém podporuje, sú :
• Software License Management
• Hardware & Software Inventory
• Software Usage Tracking
• Application Control
• Desktop Migration Planning
• Citrix/WTS License Management
• Virtual License Management

 

Software License Management
V náročných ekonomických časoch predajcovia softvéru zvyšujú svoje úsilie na zistenie, audit, stíhanie organizácií, ktoré nie sú v súlade s ich softvérovými licenčnými zmluvami. A mnohí veria, že s pokračovaním oslabovania ekonomiky sa bude tento trend len zrýchľovať. Federácia proti softvérovej krádeži (FAST) uviedla, minulý rok bolo o 20 % softvérových auditov viac s 34 % vyšetrovaných, ktoré boli auditované – to je štatistika, ktorú žiadny IT profesionál nemôže ignorovať.
Neoprávnené použitie autorsky chráneného materiálu je vážny obchod, následky ktorého sa môžu meniť od chaotického prehadzovania k správnym licenčným stratám, k pokutám za porušenie autorských práv do $150,000 za neoprávnene použité vlastnícke právo (bez právnych poplatkov), k požiadavkám, aby spoločnosť zastavila činnosť pokiaľ sa nevykoná žaloba žiadajúca nápravu. V náročnej ekonomike je riziko neúspechu softvérového auditu jednoducho to, čo si nemôžete dovoliť. Ak by bola Vaša spoločnosť auditovaná, prešla by prehliadkou?
 

Efektívne riadenie softvérových licencií by malo byť súčasťou každej úlohy IT oddelenia. S Express Software Manager sa môžete pripraviť na softvérové audity a monitorovať súlad prebiehajúceho softvéru automaticky. Express Software Manager automaticky objaví softvér inštalovaný vo Vašej sieti, porovnáva aplikácie so zadanými údajmi o kúpe a presne poukáže, ktoré nainštalované aplikácie potrebujú viac licencií, takže môžete opraviť svoj licenčný deficit a ochrániť svoju organizáciu pred následkami neúspechu softvérového auditu.
A tu sú ešte lepšie správy: Používaním možnosti v Express Software Manageri na sledovanie využívania softvéru riadenie softvérových licencií môže v skutočnosti ušetriť peniaze Vašej organizácie. Štúdie ukázali, že organizácie presiahnu náklady na nadbytočné licencie a údržbu v priemere o 30 %. Porozumením použitia softvéru objavíte nielen keď nemáte potrebné licencie, ale aj keď máte nadbytočné, takže môžete znovu rozdeliť alebo ukončiť údržbu licencií, ktoré sa nepoužívajú. Pri porovnaní takýchto úspor s nákladmi na realizáciu riešenia riadenia softvérových licencií väčšina organizácií má významný úspech.
 

Hardware & Software Inventory
Ste unavení používaním manuálnych metód na sledovanie Vášho hardvérového a softvérového inventára? Máte už rozmiestnený nástroj, ale obávate sa, že údaje hardvérového a softvérového inventára sú nepresné a/alebo neúplné? Znepokojuje Vás, že Vaša organizácia nie je v súlade so zmluvami softvérových licencií, ale neviete, ako sa uistiť?

Express Software Manager ponúka komplexné sledovanie hardvérového a softvérového inventára pre stolové a prenosné počítače, aj servery. S podrobnými PC inventárnymi údajmi zozbieranými Express Software Managerom spolu s jeho priemyselne uznávanými správami dostanete presne tú informáciu – a nahliadnutie– ktorú potrebujete na rýchlu a efektívnu prípravu na softvérové audity, určenie, kde máte zvýšené náklady na nadbytočný softvér, prevenciu použitia neautorizovaných aplikácií a spoľahnutie sa na rozhodnutia, ktoré ste urobili vo vzťahu k Vašim hardvérovým a softvérovým investíciám.
 

S Express Software Managerom môžete sledovať nasledovné hardvérové a softvérové inventárne údaje:
• Softvérové inventárne údaje ako názov, výrobné číslo, veľkosť, dátum, cestu, verziu a či je inštalácia samostatná alebo súčasťou sady.
• Hardvérové inventárne údaje ako názov počítača, výrobca, typ a rýchlosť CPU, pamäť, využiteľné miesto na disku, adresa a výrobca sieťovej karty, sériové číslo, a akékoľvek užívateľské hardvérové parametre, ktoré si určíte
• Detaily o nákupe ako počet licencií, sériové čísla, dátumy vypršania údržby alebo prenájmu, detaily o objednávke nákupu, a akékoľvek užívateľské dodatkové parametre, ktoré si určíte

 

Software Usage Tracking
Každé IT oddelenie je pod tlakom kvôli zníženiu výdavkov. Či to znamená vyjednanie lepších podmienok softvérových licencií, zníženie nepotrebných výdavkov alebo automatizovanie ťažkopádnych IT procesov, vyšší manažment očakáva, že nájdete spôsoby na zlepšenie prispenia Vášho oddelenia k spodnej hranici.
Jednou z najviac prehliadaných stratégií na znižovanie nákladov je zistenie a odstránenie nepoužívaného softvéru. Podľa niekoľkých štúdií organizácie v priemere vynaložia na softvér naviac o 30 % prostriedkov – prekvapujúce číslo, keď zvážime, koľko spoločnosti investujú do softvéru. V skutočnosti to ale nie je také prekvapujúce. Organizácie často kupujú oveľa viac softvéru, ako sa obyčajne používa, aby získali objemové zľavy na licencie alebo aby sa vyhli riziku nesúladu. Naviac, vo väčších spoločnostiach často nie je spojenie medzi tými, ktoré softvér kupujú a tými, ktorí ho rozmiestňujú a riadia. Nákupní agenti zriedkavo majú odborné znalosti, porozumenie alebo kompetencie určiť, či softvérové investície boli plne využité, táto zodpovednosť padá priamo na plecia IT. Bez kontroly investícií zaplatíte nielen za nepotrebné licencie, ale aj za nepotrebné podporu, školenia a aktualizácie.

S Express Software Managerom môžete sledovať a analyzovať používanie softvéru na určenie, ktoré licencie sa nepoužívajú. Ak objavíte licencie, ktoré nie sú požívané, máte niekoľko možností: presunúť nepoužívané licencie zamestnancom, ktorí ich naozaj potrebujú, ukončiť údržbu takých licencií alebo odstrániť licencie viazané na predĺženie – všetky možnosti môžu viesť k významným úsporám pre Vašu organizáciu.
 

Application Control
Vo svete IT sa pojem zmiernenia rizika často prekladá priamo do ochrany organizácie proti vonkajším bezpečnostným hrozbám cez implementáciu ochrany ako firewalls, šifrovanie údajov, overenie identity, antivírusový softvér, atď. Štúdie však ukázali, že viac ako polovica bezpečnostných porušení – či úmyselných alebo nie, sa objaví vnútri podnikovej firewall zóny. Pretože vedúci obchodníci často zlyhajú v plnom posúdení hrozieb pochádzajúcich z vnútornej siete, je naliehavé, aby IT profesionáli zvýšili viditeľnosť interných zraniteľností, ako aj ukázali, ako ich oddelenie plánuje obmedziť obchodné a právne riziká cez prebiehajúce IT schválené riadiace procesy a kontroly.

Express Software Manager dovoľuje IT profesionálom ľahko identifikovať prítomnosť a použitie neštandardného softvéru, ktorý môže predstavovať riziko pre bezpečnosť údajov, produktivitu alebo činnosť siete, ako je hackovanie programov, P2P aplikácie, náhle posielanie správ alebo streaming media. Komplexné softvérové inventárne správy Vám povedia, čo sa presne inštaluje vo Vašej sieti, ako aj určia každý nový program, ktorý bol spustený v špecifikovanom časovom rámci (a kým). Express Software Manager môžete dokonca použiť na zakázania neštandardných aplikácií medzi špecifikovanými používateľmi, určitými oddeleniami alebo v celej organizácii.
 

Desktop Migration Planning
IT organizácie dnes stoja pred úlohou poskytnúť viac za menej financií. To často zahŕňa plánovanie a implementáciu technologických migrácií a upgradov. Či už pri prechode na Windows 7 alebo pri implementácii nového CRM systému, najkritickejšou fázou roll-out projektu akejkoľvek technológie je predmigračný plánovací proces, počas ktorého je potrebné vyhodnotiť pripravenosť počítačov k nasadeniu.

Express Software Manager dokáže pomôcť pri plánovaní a rozpočtovaní technologických migrácií tým, že zistí vlastnosti hardvéru a konfiguráciu všetkých počítačov a serverov. Na základe toho je možné presne určiť, aké ďalšie hardvérové kapacity sú potrebné. Je možné vykonať aj súpis všetkého nainštalovaného softvéru vrátane verzií, takže možno pristúpiť k testovaniu kompatibility medzi rozhodujúcimi aplikáciami. Agregácia týchto informácií môžu pomôcť vytvoriť spoľahlivý odhad potrebných investícií a času na prípravu počítačov na migráciu.
 

Citrix/WTS License Management
Správa softvérových licencií je pomerne náročná. Je ešte náročnejšia, ak sú v sieti Citrix alebo Windows Terminal Server (WTS) servery, pretože máloktorý produkt na správu licencií je určený pre tieto technológie.
Existujú tri typy softvérových licencií v prostredí Citrix alebo Windows Terminal Server serverov. Každý z nich vyžaduje osobitný prístup k správe softvérových licencií.
Concurrent (súbežný): Licencovanie založené na maximálnom počte používateľov v jednom čase. Riešenie správy softvérových licencií musí byť schopné zabrániť používateľom presahujúcim maximum v používaní aplikácie.
Per-seat (na počítač): Licencovanie založené na stanovenom počte klientskych počítačov. Technológia správy softvéru musí byť schopná zabrániť ďalším nelicencovaným počítačom v spustení aplikácie.
Per-user (na používateľa): Licencovanie založené na stanovenom počte používateľov. Nástroj pre správu softvérových licencií musí byť schopný zabrániť ďalším nelicencovaným používateľom v spustení aplikácie.
Je zrejmé, že pre pre správu softvérových licencií ktoréhokoľvek typu je potrebná technológia riadenia softvérových licencií, ktorá získava údaje o používaní softvéru nielen na úrovni servera, ale aj, ale aj úrovni počítača – a dokáže aj riadiť, ktorý používateľ a/alebo počítač môže spúšťať konkrétne aplikácie.
 

Na rozdiel od mnohých produktov na správu softvérových licencií, Express Software Manager funguje aj v prostredí Citrix alebo WTS, rovnako ako v prostredí Windows. Umožňuje zhromažďovať údaje o používaní softvéru na úrovni používateľa, počítača i servera. Okrem zistenia, ktorí používatelia a počítače používajú jednotlivé Citrix alebo WTS aplikácie, ponúka pomocou profilov používateľských oprávnení aj možnosť riadenia, ktorí používatelia alebo počítače môžu používať jednotlivé aplikáciu. Zhromažďovanie týchto informácií umožňuje riadiť tri vyššie uvedené typy licencií.
 

Virtual License Management
Podľa štúdie spoločnosti TheInfoPro používa viac ako polovica spoločností virtualizáciu určitého stupňa. Virtualizácia sa tak stáva jednou z najrýchlejšie sa rozširujúcich technológií v posledných rokoch. Často prehliadaným problémom, ktorý vznikol z „virtualizačného ošiaľu“ je nejednoznačnosť zmlúv o softvérových licenciách. Väčšina zmlúv neobsahuje špecifické usmernenia pre aplikácie spúšťané na virtuálnych počítačoch. Kým tvorcovia softvéru neponúknu spôsoby licencovania zodpovedajúce novej situácii, je na IT špecialistoch, aby našli spôsob riešenia vznikajúcich najasností. Musia zabezpečiť, aby nástroj na správu softvérových licencií bol kompatibilný s virtuálnym prostredím a poskytoval údaje potrebné na zabezpečenie súladu so zmluvami o softvérových licenciách.

Express Software Manager ponúka špecializovanú funkcionalitu, ktorá je potrebná na efektívne sledovanie a správu softvérových licencií nasadených vo virtuálnom prostredí. Express Software Manager umožňuje:
• Detekovať virtuálne počítače a softvér (na tieto počítače musí byť nainštalovaný klientsky modul, ktorý dokáže zistiť, aký softvér je na nich nainštalovaný).
• Zozbierať údaje pre inventarizáciu softvéru a analýzu využitia údajov na virtuálnych počítačoch.
• Porovnať skutočný stav podľa inventarizácie s údajmi zo zmlúv o zakúpených licenciách.
• Riadiť spúšťanie aplikácií vo virtuálnom prostredí.
 

Cherwell reaguje na rastúci význam virtualizácie v rámci podniku. S tým, ako nezávislí dodávatelia softvéru (ISV) začínajú zavádzať licenčné zmluvy špeciálne zamerané na softvér používaný vo virtuálnom prostredí, vyvíja sa Express Metrix tak, aby uspokojoval potreby zákazníkov v novej situácii.

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.