EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Modelovanie a vizualizácia technickej architektúry datacentra, Data Center Infrastructure Management Software Solution

Poradenstvo
Stratégie rozvoja IT
Enterprise Architecture
IT Architecture
Modelovanie procesov
Automatizácia procesov
UML Modelovanie IS
Modelovanie TA/IT&COM
Modelovanie TA Datacentra
IT Service Management/ITIL
IT Asset Management
GIS/AM/FM
DMS, ECM, EIM
Riadenie IT projektov
Strategické riadenie firmy
Audit IT&COM

 

 

 

 

 

 

Rastúci trend budovania datacentier organizácií a firiem, ktoré potrebujú mať svoje firemné IS prevádzkované bezpečne a dostupné v režime 24/7/365, vedie tieto organizácie k zvyšovaniu efektivity využitia budovanej a potom dostupnej IT&COM infraštruktúry svojho datacentra. Pracovníci datacentier sa tak čoraz častejšie stretávajú so zvyšovaním nárokov na zabezpečenie prevádzky a najmä efektívneho využívania, riadenia, plánovania a rozširovania vybavenia datacentra. Pri tom sa dostáva výrazne do popredia požiadavka na dostupnú, prehľadnú a aktualizovanú dokumentáciu IT&COM infraštruktúry datacentra v elektronickej forme integrovanú do systému pre podporu riadenia datacentra (Data Center Infrastructure Management).

Infraštruktúry súčasných datacentier bývajú často pomerne zložité a rozsiahle. Pracovníci datacentier sa tak denne stretávajú s problematikou zvládnutia veľkého množstva údajov, ktoré sú vzájomne, často zložito previazané. Ich databázové spracovanie je veľa krát nepostačujúce, lebo používateľom neposkytuje vizuálne informácie o ich vzájomných vzťahoch (topológii), bez čoho sú tieto údaje často neprehľadné a v krízových momentoch prevádzky alebo rozvoja nepostačujúce.

 

Riešením týchto otázok je spracovanie fyzického a logického modelu IT&COM infraštruktúry datacentra za podpory sw riešenia ako súčasti Data Center Infrastructure Management.

 

Prečo vizualizovať IT&COM infraštruktúru ?

Zachytenie reálneho stavu IT&COM infraštruktúry, najmä jej komunikačných prvkov aj s ich vzťahmi - topológiou, je veľmi zložité, pokiaľ na to nie sú použité vhodné špecializované softvérové prostriedky. Dokumentácia sa mení často dynamicky a pokiaľ sa na jej vedenie používa iba „papierová“ forma záznamu tak je prakticky po krátkom čase nepoužiteľná. Požiadavky na dokumentáciu sú najmä v jej aktuálnosti a dostupnosti. Využívané monitorovacie systémy nám poskytujú údaje o funkčných stavoch aktívnych prvkov siete infraštruktúry a kľúčových komponentoch (servery a pod.), ale je potrebné si viesť aj evidenciu o ich vzájomných prepojeniach, ako aj o prepojeniach jednotlivých siete, za ktorými sú už „ukrytí“ reálni používatelia IT&COM techniky datacentra.

 

Bohužiaľ, pokiaľ na správu IT&COM infraštruktúry nie je nasadený a zavedený v organizácii vhodný podporný špecializovaný systém, často reálna situácia vyzerá tak, ako ukazuje obrázok a je veľmi náročné, najmä po určitom čase prevádzky, dopátrať sa, ako sú zariadenia naozaj (reálne) prepojené.

 

Subsystém pre správu a vizualizáciu IT&COM infraštruktúry datacentra (zariadení a prepojení evidovaných v CMDB) je dôležitým a veľmi efektívnym rozšírením Data Center Infrastructure Management. Umožňuje v špecializovanom sw nástroji vizualizovať zariadenia a prepojenia IT&COM infraštruktúry datacentra a tým poskytovať veľmi žiadanú informáciu pre pracovníkov prevádzky, ale aj pre riadiacich pracovníkov.

Nasadením riešenia pre túto oblasť je zabezpečené vytváranie a aktualizovanie elektronickej dokumentácie o IT&COM infraštruktúre (fyzickej aj logickej), ktorá je dostupná širokému okruhu oprávnených používateľov, napríklad cez viewer alebo cez internet/intranet s využitím web-client prístupu (na základe web prehliadača).

 

Technická architektúra datacentra

V rámci systému pre správu a vizualizáciu IT&COM infraštruktúry datacentra je spracovaný model technickej architektúry (TA) datacentra.

 

Technická architektúra definuje fyzické prostredie, v ktorom je implementovaný a spravovaný daný softvérový systém datacentra. Popisuje technickú, komunikačnú a systémovú infraštruktúru, čím vytvára fyzický rámec pre datacentrum ako celok, ako aj pre jednotlivé komponenty a subsystémy.

Technická architektúra datacentra sa realizuje vytvorením modelu technickej architektúry (modelu IT&COM infraštruktúry), ktorý prezentuje jednotlivé komponenty technickej infraštruktúry a ich vzájomné vzťahy - topológiu.

 

Model TA datacentra (podľa potreby) mapuje a popisuje :

·     Pôvodný stav

·     Cieľový stav

·     Priebežný/aktuálny stav

 

V rámci TA datacentra sa modeluje jeho:

·     Logická infraštruktúra, ktorá odzrkadľuje návrh technickej infraštruktúry na takej úrovni abstrakcie, kedy sa modeluje architektúra datacentra na koncepčnej úrovni a logické prepojenia v rámci datacentra a WAN siete, a pod.

·     Fyzická infraštruktúra, ktorá mapuje/modeluje skutočný stav IT&COM infraštruktúry datacentra s možnosťou detailizácie až po stav prepojení na úroveň portu alebo rozhrania konkrétneho zariadenia technickej infraštruktúry.

 

Oblasti použitia technickej architektúry datacentra

Mapovanie TA (alebo technickej a komunikačnej infraštruktúry) datacentra je možné využiť najmä pri úlohách ako sú :

·     audit informačných technológii datacentra (prípadne aj ako jeho súčasti IT&COM infraštruktúry v podniku/firme/organizácii),

·     modelovanie (návrh alebo mapovanie) architektúry datacentra ako strategického podkladu pre jeho efektívny rozvoj, prevádzku a využívanie dostupných zdrojov,

·     správa technickej a komunikačnej (IT&COM) infraštruktúry datacentra (v rámci ITIL procesov a CMDB) ako súčasť riešenia Data Center Infrastructure Management.

 

Prostriedky modelovania technickej architektúry datacentra

Prostriedky pre modelovanie TA datacentra sú :

·         Metodika spracovania TA  (po metodickej stránke definuje obsah a postup spracovania TA).

·         Modelovací nástroj  (poskytuje prostredie, ktoré umožňuje model TA zachovávať v počítačovo podporovanom prostredí).

·         Znalosti (na základe realizovaných projektov a tým získaných vedomostí/znalostí, vytvárajú predpoklady úspešnej realizácie takejto úlohy).

 

 

 

 

Ponukový list

Mapovanie a vizualizácia IT&COM infraštruktúry

netTerrain DCIM

 

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.