EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Automatizácia a orchestrácia firemných procesov, riadenie workflow, riadenie IT procesov podľa ITIL, ALM, a procesov projektového riadenia PRINCE2

Poradenstvo
Stratégie rozvoja IT
Enterprise Architecture
IT Architecture
Modelovanie procesov
Automatizácia procesov
UML Modelovanie IS
Modelovanie TA/IT&COM
Modelovanie TA Datacentra
IT Service Management/ITIL
IT Asset Management
GIS/AM/FM
DMS, ECM, EIM
Riadenie IT projektov
Strategické riadenie firmy
Audit IT&COM

 

 

 

 

 

 

Riešenia z oblasti automatizácie firemných procesov, riadenia workflow (pracovných postupov), ich optimalizácie a orchestrácie, sú zamerané na podporu a pokrytie širokého spektra požiadaviek zákazníkov, súvisiacich so zvyšovaním procesnej vyspelosti. V našej ponuke sú riešenia zamerané na modelovanie a racionalizáciu biznis procesov ale tiež aj špecializované riešenia súvisiacich s IT&COM procesmi (napr. ITIL), procesmi z oblasti projektového riadenia lebo vývoja sw aplikácií. 

Riešenia umožňujú uviesť biznis procesy do súladu s racionalizačnými zámermi, zákonnými predpismi, prípadne ich ďalej cenovo efektívne automatizovať. Cieľom nasadenia riešení v oblasti IT procesov je zvýšenie efektívnosti IT služieb, poskytovaných biznis oddeleniam firmy a skvalitnenie komunikácie medzi oddelením IT a biznisom.

 

 

Aké procesy automatizovať

Procesy v organizácia môžu byť rozsiahle a pri úlohe ich automatizácie je potrebné dôsledne zvážiť a premyslieť, ktoré procesy má zmysel a vyplatí sa automatizovať (a následne aj orchestrovať).

 

Pre základný pohľad na posúdenie je možné použiť nasledovné kritériá :

- Počet zúčastnených pracovníkov je väčší ako päť. Pri menšom počte väčšinou nedochádza k problémom posúvania úlohy a riziko opomenutia alebo chybného predania je nízke.

- Počet netriviálnych úkonov v rámci procesu je väčší ako desať.

- Počet je vykonávaný s dostatočnou frekvenciou. Toto kritérium je veľmi relevantné a súvisí s celkovou hodnotou, ktorú pre nás každá inštancia (spustenie) procesu má. V call-centre môžeme mať desiatky-stovky prichádzajúcich hovorov, alebo v podateľni desiatky podaní-žiadostí za deň, ale ako pracovníci úradu dokončujú desiatky komplexnejších rozhodnutí za rok. Vzhľadom na zložitosť a hodnotu procesu je to dostatočná frekvencia.

- Proces vyžaduje priebežné sledovanie lehôt a dodržiavanie termínov.

Je potrebné mať transparentný a presne definovaný proces eskalácie, pre prípad nedodržania definovaných podmienok (business rules). Postupnosti a rôzne lehoty na činnosť štátnej/verejnej správy sa často riadi zákonnými normami a rôznymi záväznými predpismi, ktorých dodržiavanie (aj čo sa týka lehôt vybavenia) sú pre pracovníkov záväzné.

- Je potrebné mať prehľad o aktuálnom stave každej inštancie procesu (jednotlivo) ako aj súhrnne z pohľadu vedúcich pracovníkov.

- Je potrebné vyhodnocovať výkonnosť a efektivitu procesu alebo pracovníkov.

 

 

 

 

 

Riešenie pre oblasť riadenia, automatizácie a orchestrácie firemných procesov

 

Riešenie z ponuky našej spoločnosti je zamerané na automatizáciu obecných procesov vo forme workflow a je postavené na technológii Solutions Business Manager. Riešenie umožňuje špecifikáciu-modelovanie, automatizáciu a orchestráciu procesov organizácie, ako aj integráciu na ďalšie informačné systémy a nástroje prostredníctvom rozhraní webových služieb, čím je možné realizovať podporu zložitejším procesom, vyžadujúcim komplexnejšiu podpornú infraštruktúru.

 

 

Dokument špecifikujúci spôsob a riešenie zavedenia procesného riadenia, automatizácie a orchestrácie procesov :

Automatizácia a orchestrácia procesov organizácie (pdf)

Automatizácia a orchestrácia procesov organizácie v oblasti štátnej a verejnej správy (pdf)

 

 

 

 

 

 

Automatizácia procesov riadenia IT služieb (IT Service Management) podľa ITIL

 

Pre túto oblasť využívame najmä riešenia firmy SERENA - Service Support Manager, postavené na technológii Solutions Business Manager. Tieto riešenia je možné rozšíriť-doplniť o podporu automatizácie a riadenia riešenia pre správu a vizualizáciu IT&COM infraštruktúry s využitím riešenia CA netVIZ alebo netTerrain, ktorá rozširuje možnosti správy a najmä vizualizácie konfiguračnej databázy (CMDB) v rámci riešenia ITIL.

 

 

Viac informácii o riešení pre oblasť IT Service management (ITSM) nájdete tu

 

 

 

 

 

Automatizácia procesov projektového riadenia (PRINCE2) 

 

S využitím technológie pre automatizáciu procesov Solutions Business Manager od firmy SERENA, máme implementované a automatizované procesy projektového riadenia podľa PRINCE2.

 

 

 

 

 

Automatizácia procesov životného cyklu vývoja sw systémov (Application Lifecycle Management - ALM)

S využitím technológie pre automatizáciu procesov Solutions Business Manager od firmy SERENA, máme implementované a automatizované procesy riadenia životného cyklu sw systémov/aplikácií.

 

 

 

 

 

 

 

 

Automatizácia procesov ALM a IT Orchestrated

S využitím technológie pre automatizáciu procesov Solutions Business Manager a nadväzujúcich riešení/technológií/metodických prístupov a procesov od firmy MicroFocus-SERENA.

 

 

 

Ponukový list

Automatizácia a orchestrácia procesov organizácie

Automatizácia a orchestrácia procesov organizácie v oblasti štátnej a verejnej správy

Solutions Business Manager

Service Support Manager (ITSM riešenie podľa ITIL)

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.