EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Select Architect - CASE na podporu vizuálneho modelovania (visual modeling tools)

Solutions Business Manager
M-Files DMS
Select Architect
Visual Paradigm
netTerrain
CA netVIZ
Express Software Manager
Project management tools
QPR Metrics
QPR Process Designer
GE Smallworld GIS
Oracle Spatial
MapInfo
MicroStation/Bentley Map

 

 

 

 

 

 

Pre realizáciu spracovania a aktualizácie modelu IS alebo organizácike je potrebné zabezpečiť prostriedky modelovania. Na základe firemnej metodiky MERIDIAN, používame moderné, objektovo orientované prístupy, metodiky analýzy a návrhu, nástroje podporujúce OOA&D (Object oriented analysis and design) a vizuálne modelovanie.

 

 

Prostriedky pre vizuálne modelovanie systémov :

Využívajú sa najmä pre analýzu a návrh systémov (najmä informačných systémov). a podporu riadenia životného cyklu vývoja sw aplikácií (Application Lifecycle Management).


 

 

CASE (Computer-aided software engineering) nástroje
 


Select Architect (SELECT Business Solutions, LBMS)

 

Nástroj Select Architect z produktovej rady SELECT, je určený pre ob­jektovo orientovaný vývoj aplikácií vo viacvrstvovej architektúre s využitím komponent s rozšírením o možnosť procesného modelovania.

Select Architect svojim rozsahom a zameraním podporuje kompletné modelovanie systémov, apli­kácií, komponent a údajových úložísk v rámci celého životného cyklu. Objektovo orientované modelovanie podporované v Select Architect, odpovedá štan­dardu UML (Unified Modeling Language) a je doplnené podporou modelovania firemných procesov v notácii BPMN (Business Process Modeling Notation), logického a fyzického údajového modelovania.

 

Select Architect podporuje nasledovné techniky vizuálneho modelovania :

Model motivačných biznis plánov a stratégií (OMG Business Motivation Model)

Model firemných procesov (v notácii BPMN alebo Catalyst)

Dokumentácia požiadaviek (requirements) a analýza dopadov

Model typových úloh (UseCase Diagram)

Model objektových sekvencií (Object Sequence Diagram)

Model tried a zoskupení (Class Diagram)

Stavové diagramy (State Transition Diagram)

Kolaboračné diagramy (Object Collaboration Diagram)

Diagramy interakcie (Activity Diagram)

Fyzický a logický údajový model (Entity Relationship alebo ERA diagram)

 

      
Business Motivation Model (BMM)     Business Process Model (BPMN)          Use Case Model (UML)

 

       

Sequence Diagram (UML)                   Class Diagram (UML)                           Physical Data Model

 

Select Architect umožňuje jednopouživatelský i on-line tímový (multipoužívateľský) režim práce. Pre ukladanie modelovaných informácií a pre riadenie simultánneho prístupu k údajom slúži ob­jektová repozitory SOFTLAB Enabler, ktorá je súčasťou CASE. Použitie nástroja vychádza z metodiky Select Perspective.

 

 

Select Architect podporuje aj MDA (Model Driven Architecture) prístup :
• počítačovo nezávislý model (CIM),

• platformovo nezávislý model (PIM),

• platformovo špecifický model (PSM).

 

 

Reviewer for Select Architect (SELECT Business Solutions, LBMS)

 

Nástroj Reviewer for Select Architect z produktovej rady SELECT, je nadstavbový nástroj určený pre kontrolu modelov vytvorených v prostredí Select Architect z hľadiska ich kvality, kompletnosti, vzájomnej konzistencie a dodržania firemných štandardov. Reviewer umožňuje skrátiť náročné kontroly modelov z dní na niekoľko sekúnd.

 

Obsahuje :

• vyše 65 používateľsky nastaviteľných kontrol UML návrhu,

• možnosť definovania povinných atribútov pre jednotlivé objekty návrhu,

• možnosť kontroly zobrazených informácií v jednotlivých typoch diagramov,

• výpisy chýb/nedostatkov sumárne, podľa typov, podľa analytikov, ...,

• nápovedu k odstráneniu chýb,

• odkazy na súvisiace internetové stránky.

 

Reviewer umožňuje nadefinovať pravidlá a štandardy pre jednotlivé etapy vývoja systému a tiež aj definovať vlastné sady pravidiel a štandardov.

 

Výsledky kontrol sú zobrazené vo formáte HTML najprv v sumárnom zobrazení celkovej kvality a potom v zobrazení jednotlivých typov kontrol alebo podľa autorov/pôvodcov nedostatkov a chýb.

 

 

 

Modelovacie jazyky

Unifikovaný modelovací jazyk UML

Unified Modeling Language (UML) - unifikovaný modelovací jazyk pre vizuálne modelovanie podporovaný konzorciom Object Management Group (OMG).

 

Modelovací jazyk BPMN 

Business Process Modeling Notation (BPMN) - štandardizovaný modelovací jazyk pre modelovanie firemných procesov, podporovaný konzorciom Object Management Group (OMG)

 


Metodiky
MERIDIAN - Metodika analýzy informačného systému
* Metodika analýzy Funkčnej architektúry (v. 3.x) - metodika analýzy a modelovania globálneho modelu, ktorého súčasťou je aj modelovanie firemných procesov (BPM/BPR) v notácii BPMN.
* Metodika analýzy projektu (v 3.x) - metodika analýz a modelovania subsystémov IS

 

Táto metodika je postavená na využití vizuálneho modelovania, objektovo orientovanej analýzy a návrhu (OOA&D) systému, notácii UML (Unified Modeling Language) a vychádza z metodiky Select Perspective 2, od spoločnosti Select Business Solutions.

Metodika je v elektronickej podobe, vo formáte Select Process Director, je obecný projektový postup, ktorý zahrňuje aj výkonné činnosti pre spracovanie modelu funkčnej architektúry IS a pre modelovanie jednotlivých subsystémov. Metodika presne špecifikuje postup tvorby, jednotlivé modely, sémantiku a syntax, výstupy a dokumentáciu.

Na základe použitia týchto metodík, spĺňajú výstupné dokumentácie všetky kľúčové podmienky normy radu ISO 9000.

 

Ponukový list

Analýza, modelovanie a dokumentácia systémov

UML a BPMN analýza a vizuálne modelovanie systémov,Enterprise Architecture

Popis CASE nástroja Select Architect

Popis riešenia Select Solution Factory

Popis Select Perspective - Component Based Development Methodology

Popis JSynchroniser for Select

Popis Reviewer for Select Component Architect

Popis Select for IBM WebSphere

Popis CSynchroniser for Select

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.