EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Modelovanie podniku/organizácie, Enterprise Architecture podľa Zachman Framework, MDA

ITSM podľa ITIL
IT Orchestrated
PTS - TELCO, OSS
PTS - ENERGY
EA - TOGAF a ArchiMate
EA - Zachman Framework

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    ... 90 % riešenia, je porozumenie problému.  Enterprise Architecture podľa Zachman Framework

 

 

Zachman Framework 3.0. je svetovo uznávaným štandardom pre špecifikáciu základných elementov podnikovej architektúry (Enterprise Architecture), primárne určený pre modelovanie znalostí pre podniky a pre organizácie. Je definovaný ako popis reprezentujúci jednoduchú logickú štruktúru pre identifikáciu modelov, ktoré slúžia ako základ pre popis podniku a pre budovanie podnikových systémov.

 

Framework je znázornený ako matica o rozmeroch 6x6, jej dimenzie (strany) reprezentujú:

 

Perspektívy, ktoré sa berú v úvahu pre každú informáciu Táto dimenzia frameworku obsahuje 6 perspektív pre každú informáciu (znalosť). Sú charakterizované ako Who (Kto), What (Čo), How (Ako), When (Kedy), Where (Kde), a Why (Prečo). Multikriteriálny prístup pre modelovanie znalostí vytvorí modely, ktoré budú reprezentovať len znalosti relevantné pre danú perspektívu. 

 

- Čo - deklaratívne znalosti o veciach ako protiklad procedurálnych znalostí o akciách. ,,Čo" perspektíva zahŕňa koncepty, fyzické objekty a vzťahy. Tiež obsahuje znalosti o klasifikácii alebo kategorizácii týchto stavov.

- Ako - znalosti o akciách alebo udalostiach. Perspektíva zahŕňa znalosti o tom, ktorá akcia je potrebná, ak nastane určitá udalosť, ktorá akcia slúži na dosiahnutie určitého stavu, a požadované alebo uprednostňované usporiadanie akcií.

- Kde - zoznam geografických lokalizácií organizácie a ich prepojení.

- Kto - agenti (ľudia alebo zariadenia a systémy), ktoré prevádzajú jednotlivé akcie a ich zodpovednosti pre prevádzanie týchto akcií,

- Kedy - kedy je potrebné prevádzať akcie, kedy nastávajú určité udalosti, alebo kedy by mohli nastať. Je to znalosť okamžiku, kedy udalosti nastanú a kontrola potrebná pre časovanie (plánovanie) a usporiadanie akcií.

- Prečo - primárne ciele organizácie najvyššej úrovne.

 

Úrovne detailu, na ktorej má byť informácia prezentovaná. Začína od najobecnejšej ­ tá je pomenovaná ako Zameranie (Scope), Podnik (Enterprise), Systém (System), Technológie (Technology), Detail (Detail), Fungovanie podniku (Functioning enterprise).

 

·    - Zameranie (konceptuálné) - definuje hlavné potreby podniku a jeho funkcie na globálnej úrovni. Identifikuje kľúčové funkcie podniku, ktoré zaisťujú jeho chod.

·    - Podnik (konceptuálný) - definuje detailnejšie funkcie podniku a jeho potreby a zameriava sa na funkcie podniku v čase.

·    - Systém (logický) - definuje kroky a zdroje potrebné pre zaistenie jednotlivých podnikových/firemných procesov.

·    - Technológie (fyzický) - vyššia úroveň špecifikácie pre implementáciu. Reprezentuje všetko, čo sa objavuje v predchádzajúcej úrovni ­ Systém.

·    - Detailná reprezentácia (mimo kontextovej) - viac detailná špecifikácia zameraná na jednotlivé situácie.

·    - Fungovanie podniku (implementačná) - implementácia návrhu: softvérový program, budova, alebo iný vytvorený artefakt.

 

a pohľadmi z úrovne jednotlivých rolí, ako sú :
- Projektant/plánovač (Planner),
- Vlastník (Owner),
- Tvorca/návrhár/konštruktér (Designer),
- Staviteľ (Builder),
- Implementátor (Implementer)

- Pracovník (Worker) 

 

 

Originálny návrh Zachmanovho frameworku 3.0. je znázornený obrázkom :

 

 

Mapovanie MDA na Zachman Framework - popisuje možnosť transformovania MDA (Model-driven architecture) prístupu k Zachman modelu,

 

 

 

 

 

 

 

"The Enterprise Architecture will never be finished".

Vzhľadom na to, že model architektúry odzrkadľuje stav systému, ktorý sa neustále vyvíja, mení a zdokonaľuje, je potrebné si uvedomiť, že Enterprise Architektúra nebude nikdy dokončená a je potrebné zabezpečiť, aby sa model priebežne aktualizoval.

   

 

Techniky modelovania Enterprise Architecture

Pri modelovaní Enterprise Architecture využívame najmä tieto techniky vizuálneho modelovania :

Model motivačných biznis plánov a stratégií (OMG Business Motivation Model)

Model firemných procesov (v notácii BPMN alebo Catalyst)

Dokumentácia požiadaviek (requirements) a analýza dopadov

Model typových úloh (UseCase Diagram)

Model objektových sekvencií (Object Sequence Diagram)

Model tried a zoskupení (Class Diagram)

Stavové diagramy (State Transition Diagram)

Kolaboračné diagramy (Object Collaboration Diagram)

Diagramy interakcie (Activity Diagram)

Fyzický a logický údajový model (Entity Relationship alebo ERA diagram)

 

      
Business Motivation Model (BMM)     Business Process Model (BPMN)          Use Case Model (UML)

 

       

Sequence Diagram (UML)                   Class Diagram (UML)                           Physical Data Model

 

 

 

 

Štandardy Enterprise Architecture

Pre oblasť analýzy a modelovania FA sú aplikované tieto projektové štandardy :

Zachman Framework• Jednotný modelovací jazyk UML (Unified Modeling Language) konzorcia OMG (Object Management Group)

• Modelovací jazyk BPMN (Business Process Modeling Notation) konzorcia OMG (Object Management Group) – štandard pre modelovanie firemných procesov.


CASE nástrojSelect Architect, Visual Paradigm, Sparx Enterprise Architect, ...

        
 

 

Ponukový list

Analýza, modelovanie a dokumentácia systémov

Podniková architektúra - Enterprise Architecture, IT Architecture

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.