EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Podniková architektúra podľa TOGAF a ArchiMate (Enterprise Architecture)

ITSM podľa ITIL
IT Orchestrated
PTS - TELCO, OSS
PTS - ENERGY
EA - TOGAF a ArchiMate
EA - Zachman Framework

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      ... 90 % riešenia, je porozumenie problému.  Enterprise Architecture (podniková architektúra) podľa TOGAF a ArchiMate

 

 

 

 

Rozsah Enterprise Architecture a použité modelovacie techniky


 

 

 

 

TOGAF (The Open Group Architecture Framework) je sada nástrojov a knižníc pre podnikovú architektúru, ktorá poskytuje komplexný prístup k navrhovaniu, plánovaniu, implementácii a riadeniu podnikovej informačnej architektúry. TOGAF je spracovávaný konzorciom The Open Group. TOGAF je holistický prístup k dizajnu na vysokej úrovni, ktorý je zvyčajne modelovaný na štyroch úrovniach: obchod, aplikácie, dáta a technológie.

 

 

 

 

 

 

 

ArchiMate je otvorený, nezávislý jazyk pre modelovanie podnikovej architektúry (Enterprise Architecture) a je svetovo uznávaným štandardom. Je spracovaný konzorciom Open Group, založený na IEEE 1471 štandarde a podporovaný rôznymi výrobcami a konzultačnými spoločnosťami.

ArchiMate poskytuje trojvrstvový pohľad na modelovanú doménu, ktorá je vhodná pre servisne orientovaný prístup. Každá vrstva
je úplná hoci je súčasťou celkového integrujúceho modelu.

Business vrstva sa týka business procesov, služieb, funkcií a udalostí business jednotiek. Táto vrstva poskytuje produkty a služby externým
zákazníkom, ktoré sú realizované business procesmi v rámci organizácie ich aktormi a rolami.

Aplikačná vrstva sa týká softvérových aplikácií, ktoré podporujú komponenty business vrstvy svojimi aplikačnými službami.

Technologická vrstva sa týka hardvérovej a komunikačnej infraštruktúry, ktorá slúži pre podporu aplikačnej vrstvy. Táto vrstva poskytuje
infraštruktúrne služby potrebné pre použitie aplikácií prostredníctvom počítačového a komunikačného hardvéru a systémového softvéru.
 

 

 

 

"The Enterprise Architecture will never be finished".

Vzhľadom na to, že model architektúry odzrkadľuje stav systému, ktorý sa neustále vyvíja, mení a zdokonaľuje, je potrebné si uvedomiť, že Enterprise Architektúra nebude nikdy dokončená a je potrebné zabezpečiť, aby sa model priebežne aktualizoval.

   

 

 

 

 

Štandardy Enterprise Architecture

Pre oblasť analýzy a modelovania FA sú aplikované tieto projektové štandardy :

ArchiMate a TOGAF


• Modelovací jazyk BPMN (Business Process Modeling Notation) konzorcia OMG (Object Management Group) – štandard pre modelovanie firemných procesov.


 

CASE nástrojSelect Architect, Visual Paradigm, Archi (Free ArchiMate Modelling Tool), QPR Enterprise Architecture, BiZZdesign Architect, Sparx Enterprise Architect

                          


 

 

Ponukový list

Analýza, modelovanie a dokumentácia systémov

Podniková architektúra - Enterprise Architecture, IT Architecture

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.