EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Nástroje na riadenie projektov a riadenie portfólia projektov (Project Management & Project Portfolio Management tools)

Solutions Business Manager
M-Files DMS
Select Architect
Visual Paradigm
netTerrain
CA netVIZ
Express Software Manager
Project management tools
QPR Metrics
QPR Process Designer
GE Smallworld GIS
Oracle Spatial
MapInfo
MicroStation/Bentley Map

 

 

 

 

 

 

Pri realizácii projektov v oblasti IT využívame nasledovné prostriedky na podporu plánovania a riadenia projektov :

 

Metodika riadenia projektov
MERIDIAN - Metodika plánovania a riadenia projektov (v. 3.x)
Firemná metodika MERIDIAN vychádza z metodiky projektového riadenia od LBMS a Max Arden a teoretického základu SEI CMM (Capability Maturity Model for Software) vytvoreného Software Engineering Institute (SEI). Obsahuje upravené metodické postupy (procesné šablóny) pre prípravu, plánovanie a riadenie projektov v oblasti IT, návrhy projektových štandardov, ako aj metriky pre vyhodnocovanie projektových procesov.
 

 

PRINCE2 - štandard v oblasti plánovania a riadenia projektov
PRINCE2 je celosvetovo najpopulárnejšia metodika projektového riadenia. Využíva sa vo viac ako 120 krajinách. V mnohých je de facto štandardom projektového riadenia. Metodika PRINCE2 bola vytvorená skúsenými projektovými manažérmi a ďalšími odborníkmi na projektové riadenie na základe najlepších skúseností (best practice) z tisícok projektov.


Na základe použitia týchto metodík, je proces prípravy, plánovania a riadenia projektov (najmä IT) riadený a výstupné dokumentácie spĺňajú všetky kľúčové podmienky normy radu ISO 9000/9001.

 

 

SW nástroje na podporu plánovania a riadenia projektov
SW vybavenie, ktoré využívame v našej činnosti, je postavené na riešení "LBMS Project Management Suite" od firmy LBMS, ktoré sa skladá z týchto SW produktov :

- Microsoft Project
- Select Process Director

- M-Files DMS

- Solutions Business Manager

 

 

 

Microsoft Project (Microsoft)
Štandardné SW vybavenie pre oblasť projektového plánovania a riadenia od firmy Microsoft. Podporuje komplexné vybavenie všetkých rolí (vedúci projektu, členovia realizačných teamov) zúčastňujúcich sa realizácie projektov a umožňuje podporu teamového riadenia využitím komponenty Microsoft Project Server.

 

 

 

 

 

Select Process Director (SELECT Business Solutions/LBMS)
Je web-based SW riešenie, určené pre vytváranie a správu projektových a vývojových metodík pre podporu procesu plánovania a riadenia projektov. Systém využíva prepojenie na riešenie Microsoft Project.

Select Process Director je sw nástroj, ktorý umožňuje vytvárať, spravovať a aktualizovať rôzne firemné metodiky, pracovné postupy alebo smernice. Týmto spôsobom podporuje realizáciu požiadaviek na zavedenie štandardizovaných postupov do činnosti organizácie tak, aby tieto boli dostupné všetkým oprávneným pracovníkom organizácie.

Select Process Director :
• obsahuje repozitory (knižnicu projektových postupov) s XML rozhraním na internetový prehliadač,
• uplatňuje v projektových postupoch, ktoré sú uložené v repozitory, najnovšie metódy a praktiky,
• poskytuje informácie o týchto metódach a praktikách členom tímu spôsobom, ktorý podporuje ich uplatnenie v praxi,
• ponúka šablóny, odhady pracnosti a ďalšie pomôcky využiteľné pre opakovanú úspešnú realizáciu podobných prác,
• ponúka okamžitú a pohotovú podporu každému členovi tímu prostredníctvom aktívneho mentoringu,
• je obojsmerne integrovaný s Microsoft Project.

Select Process Director umožňuje definovať vlastné projektové postupy v oblasti činnosti výkonného a riadiaceho rámca a tieto postupy priebežne zlepšovať a upravovať na základe skúseností z dokončených projektov. Zároveň je možné využiť toto prostredie ako celofiremného štandardu pre spracovanie akýchkoľvek projektových postupov a pre uchovávanie metodického know-how v rámci celej organizácie. Select Process Director umožňuje metodiky a pracovné postupy publikovať v HTML formáte formou zverejnenia príslušným osobám v rámci podnikového intranetu.


 

 

 

 

 

 

SW nástroj na riadenie projektovej dokumentácie a artefaktov projektu

Projektové artefakty (projektové dokumenty, modely, plány, zmluvy, realizačné výstupy, ...) sú spravované riešením DMS - Document Management Systems.

 

M-Files DMS (M-Files)

M-Files DMS je spoľahlivý a bezpečný dokument management systém (DMS). Poskytuje robustnú funkcionalitu správy dokumentov pre akékoľvek podnikanie. Integrácia so systémom Windows nenúti zamestnanca meniť spôsob práce s počítačom .

 

 

 

Podrobnejšie informácie o nástroji M-Files DMS.

 

 

 

 

SW nástroje na podporu riadenia procesov projektového riadenia

SW vybavenie, ktoré využívame v našej činnosti, je postavené na riešení Solutions Business Manager od firmy SERENA.

 

Solutions Business Manager  (SERENA/MicroFocus)

 

Systém Solutions Business Manager je webová platforma pre procesné riadenie, ktorá umožňuje namodelovať a následne opakovane a konzistentne realizovať procesné reťazce, ktoré prechádzajú naprieč celou organizáciou. Nasadenie Solutions Business Manager vedie k priebežnému zdokonaľovaniu vzájomne previazaných automatizovaných procesov, ku zlepšeniu tímovej spolupráce, k dôslednému využívaniu najlepších praktík a vo výsledku k zníženiu nákladov a rizík.

 

Podrobnejšie informácie o nástroji Solutions Business Manager

 

 

 

 

SW nástroje na podporu riadenia portfólia projektov

SW vybavenie, ktoré využívame v našej činnosti, je postavené na riešení Serena Project and Portfolio Management od firmy SERENA.

 

Serena Project and Portfolio Management  (SERENA/MicroFocus)
Serena Project Portfolio Management (ďalej len Serena PPM) je ucelená nástrojová platforma pokrývajúce celý životný cyklus projektu od zachytenia úvodných požiadaviek, projektových námetov, cez riadený výber kandidátov projektov až po detailné naplánovanie a riadenia schválených projektov.

Serena PPM poskytuje funkcionalitu pre riadenie portfólia projektov, riadenia požiadaviek, riadenie zdrojov a finančný manažment. Serena PPM sa vyznačuje kombináciou vysokého stupňa konfigurovateľnosti a ľahkosťou implementácie, čo umožňuje rýchle dosiahnutie viditeľných prínosov.

 

Demand Management

Projekty reprezentujú iba jeden typ požiadaviek na zdroje organizácie. Požiadavky majú celý rad ďalších foriem, napríklad riešenie dôležitých operatívnych úloh vyžadujúcich rovnaké limitovanej zdroje. Serena PPM umožňuje zachytiť, klasifikovať a zhodnotiť všetky zdroje požiadaviek tak, že je možné prioritizovať prácu a alokovať zdroje na príležitosti s najvyššou hodnotou, čo je zabezpečené priechodom požiadaviek pripravenou sadou workflow. Tieto používateľsky definovateľné workflow umožňujú stanoviť podmienky a nastaviť schvaľovacie úrovne. Ich výsledkom je jednoznačný a transparentný proces schvaľovania požiadaviek.

 

Portfolio Management

Portfólio Management neznamená len výber projektov s najlepšou návratnosťou, ale aj ich operatívne riadenie - zabezpečenie správnych zdrojov so správnymi znalosťami. Preto je funkcionalita pre Portfolio Management kompletne integrovaná s funkčnosťou Project Management, Resource Management a Financial Management.

Unikátnou vlastnosťou nástrojovej platformy Serena PPM je možnosť používateľskej definície typov projektov, ich hierarchického usporiadania a definície ich vlastností. Výsledkom je možnosť správy portfólia rôznych typov projektov s rôznymi vlastnosťami. Serena PPM umožňuje zachytiť všetky protichodné faktory projektu, zadať požiadavky na zdroje a rozpočet (mesačne, štvrťročne alebo ročne) a sumarizovať ich v prehľadných pohľadoch na porovnanie s celkovými disponibilnými kapacitami organizácie. Súčasťou je bohato konfigurovateľná funkcionalita analytických pohľadov v podobe prehľadných tabuliek a grafov.

Pre podporu výberu projektov na spustenie poskytuje Serena PPM techniku watermark, jasne indikujúca, ktoré projekty je možné pokryť disponibilnými zdrojmi, a ktoré projekty spôsobia ich preťaženie a kedy. Ďalšou funkcionalitou podporujúcou výber správnych projektov k realizácii je hodnotenie projektov metódou scorecard.

 

Project Management

Serena PPM poskytuje extrémne flexibilný rámec pre riadenie projektov širokého rozsahu. Pre malé, nízkorizikové projekty umožňuje menej detailné plánovanie, kde sa definujú iba fázy na najvyššej úrovni a príslušné zdroje. Komplexnejšie a rizikovejšie projekty potom možno plánovať pomocou robustných funkcií pre management úloh. Realizáciu projektov na základe overených postupov podporuje Serena PPM správou projektových šablón (vrátane dokumentov, rizík, problémov, zdrojov a metrík) s možnosťou zakladať projekty odvodením z vybranej šablóny.

 

Financial Management

Serena PPM poskytuje konzistentné metódu pre modelovanie a monitoring kľúčových finančných indikátorov. Zachytenie nákladov a prínosov sa vykonáva v priebehu celého životného cyklu projektu - od konceptu, cez vývoj a nasadenie, až po údržbu a fázu ukončenia a zhodnotenie. V tomto ohľade ponúka Serena PPM široko konfigurovateľné finančné pohľady a porovnávanie mnohých projektových dimenzií (plán, skutočnosť, odhad cieľových hodnôt, ...) v podobe časovo rozlíšených údajov.

 

Resource Management

Efektívna realizácia projektov znamená realizáciu správnych vecí sa správnymi ľuďmi. Serena PPM spája plánovanie kapacít, alokáciu zdrojov, sledovanie vyťaženia zdrojov pri zadávaní úloh a poskytuje tak manažérom zdrojov reálny pohľad na stav zásobníka zdrojov. Veľmi užitočnou funkcionalitou najmä pre veľké organizácie je možnosť ohodnotenie zdrojov, umožňujúci pre realizáciu projektových úloh vybrať zdroje s najlepšími schopnosťami a skúsenosťami.

 

Prínosy pre všetky role.

Serena PPM prináša novú hodnotu pre všetky projektové role:

* Management získa prehľad o portfóliu, môže rýchlo identifikovať štatút a riziká celého portfólia ako aj individuálnych projektov.

* Manažéri portfólia môžu posudzovať vplyv zmien v portfóliu na zdroje a plány.

* Manažéri projektov môžu zostavovať realistické projektové plány, plánovať zdroje, riadiť riziká a sledovať postup projektov.

* Manažéri zdrojov sú schopní posudzovať súperiace požiadavky na zdroje a dosadzovať správnych ľudí do správnych rolí.

* Členovia tímu môžu robiť lepšie rozhodnutia vďaka efektívnej projektovej komunikáciu a využitia nástrojov pre sledovanie času.

 

Prínosy pre celú organizáciu

* Zlepšenie odhadov a predpovedí - zdieľaná repozitory obsahujúca údaje z minulých projektov a projektové šablóny zaznamenávajúce najlepšie praktiky, vytvára predpoklady pre tvorbu presnejších odhadov a predpovedí.

* Redukcia rizík - management môže posúdiť projektové riziká na úrovni portfólia; integrované nástroje pomáhajú projektovým tímom riadiť riziká na projektovej úrovni.

* Rovnováha požiadaviek a disponibility zdrojov - porovnaním celkovej kapacity zdrojov a požiadaviek je ihneď zrejmé, kde požiadavky presahujú dostupné kapacity.

* Viditeľnosť - väčšina kapacít organizácie býva spotrebovaná prevádzkovými úlohami, ako je údržba a podpora. Vzhľadom na rozsah a urgencie bývajú tieto požiadavky často pod rozlišovacou schopnosťou manažmentu organizácie. Serena PPM umožní manažmentu lepšie pochopiť, koľko realizácia týchto prevádzkových úloh stojí a aké kapacity na seba viaže.

* Zrýchlenie reakčnej doby - konfigurovateľné pravidlá umožnia konzistentne zachytiť všetky prichádzajúce požiadavky, smerovať ich k správnym ľuďom k rozhodnutiu, notifikovať pracovníkov o ich alokácii na úlohy a zjednodušiť tvorbu výkazov práce.

 

Architektúra nástroja a implementácia

Serena PPM využíva plne webovú architektúru, čo významným spôsobom uľahčuje jeho overovania, implementáciu a následnú správu.


(spracované podľa podkladov LBMS)

 

 

Ponukový list

Popis M-Files DMS

Serena Project and Portfolio Management

Solutions Business Manager

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.