EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Solutions Business Manager - automatizácia firemných procesov

Solutions Business Manager
M-Files DMS
Select Architect
Visual Paradigm
netTerrain
CA netVIZ
Express Software Manager
Project management tools
QPR Metrics
QPR Process Designer
GE Smallworld GIS
Oracle Spatial
MapInfo
MicroStation/Bentley Map

 

 

 

 

 

 

 

Systém MicroFocus Solutions Business Manager (predtým ako Serena Business Manager) (MicroFocus-SERENA/LBMS) je webová platforma pre procesné riadenie, ktorá umožňuje namodelovať a následne opakovane a konzistentne realizovať procesné reťazce, ktoré prechádzajú naprieč celou organizáciou. Nasadenie Solutions Business Manager vedie k priebežnému zdokonaľovaniu vzájomne previazaných automatizovaných procesov, ku zlepšeniu tímovej spolupráce, k dôslednému využívaniu najlepších praktík a vo výsledku k zníženiu nákladov a rizík.

 

 

 

Solutions Business Manager sa oproti iným nástrojom pre procesné riadenie vyznačuje širokou konfigurovateľnosťou nevyžadujúcou nákladné programovanie. Ďalšou kľúčovou charakteristikou je rýchla implementácia a pomerne nízke nároky na správu a údržbu.

V procesoch automatizovaných prostredníctvom nástroja Solutions Business Manager môžete pracovať tak, ako ste zvyknutí. Pri implementácii sa vychádza z vašich zvyklostí a zo zaužívaných praktík a tieto sú transformované do podoby systematicky chápaných, opakovane vykonávaných procesov. Opakovateľnosť a predikovateľnosť napomáha k dodržaniu stanovených termínov a efektívnemu využitiu zdrojov.

Prostredníctvom intuitívneho grafického workflow editoru môžete ľahko definovať a vylepšovať i veľmi komplexné procesy. Solutions Business Manager disponuje aparátom pre flexibilný návrh webových formulárov pozostávajúcich z jednotlivých polí určených pre komunikáciu v rámci procesu. Jednotlivé procesy môžete tiež ľahko previazať a s využitím automatizovaných akcií tak dosiahnuť ich vzájomnú integráciu.

    

 

Solutions Business Manager pracuje na princípe rolí, zodpovedných za jednotlivé aktivity v rámci procesu. Každý účastník procesu tak vidí čo sa má realizovať/vykonávať, kto to má vykonať a čo bude nasledovať. Automatické notifikácie prostredníctvom e-mailových správ zaisťujú hladké posúvanie práce v rámci procesu. V prípade neštandardného priebehu môže byť automaticky zaslaná eskalačná správa, ktorá umožní včas zaistiť vykonanie nápravy.

 

 

Požívateľské rozhranie je prispôsobené pre každú rolu vo forme domovské stránky, ktorá sprístupňuje potrebné informácie. Samotný používateľ tak má možnosť prispôsobenia do podoby reflektujúcej najčastejšie používané pohľady. Okrem toho si používateľ môže podľa svojich potrieb zvoliť relevantné udalosti, na ktoré chce byť upozornený formou e-mailové notifikácie. Všetky tieto nastavenia sú vykonané bez použitia akéhokoľvek programovania. Vytvárané pohľady môžu mať formu výpisov, tabuliek alebo grafov a môžu byť využité pre zisťovanie trendov a následnú optimalizáciu automatizovaného procesu. V grafických pohľadoch je možné definovať tolerančné hranice, ktoré uľahčujú vizuálnu indikáciu odchýlok.

Solutions Business Manager umožňuje ľahké prevedenie zmien implementovaných procesov. Prevedené zmeny sú okamžite funkčné bez nutnosti prerušenia prevádzky systému. Zložitejšie zmeny vyžadujúce overenie pred nasadením do produkčného systému je možné najprv odladiť na paralelne prevádzkovanom testovacom serveri.

 

 

Každá akcia, ktorú používateľ vykoná v Solutions Business Manager sa zaznamenáva do histórie, takže je následne možné vysledovať všetky údaje o každej činnosti. Tieto historické údaje podporujú zodpovednosť a predstavujú efektívnu bázu pre vykonávanie auditov a postupnú optimalizáciu procesu.

 

Solutions Business Manager obsahuje prostriedky pre ľahkú lokalizáciu používateľského rozhrania web-klienta do rôznych jazykov, na základe čoho bolo firmou LBMS vytvorená česká verzia.

 

Solutions Business Manager je koncipovaný ako široko otvorený nástroj, poskytujúci prostriedky pre ľahkú integráciu s ostatnými systémami firemnej infraštruktúry. Pre tieto účely je možné využiť technológie webových služieb alebo rozhranie API, umožňujúce na programovej úrovni volať funkcie, štandardne dostupné z používateľského rozhrania. Vzhľadom k transparentnosti štruktúry databázových schémat Solutions Business Manager je možné integráciu zaistiť aj na úrovni databázy.

 

Orchestrácia webových služieb :

Pre integráciu s ďalšími aplikáciami ponúka Solutions Business Manager robustný aparát orchestrácie webových služieb, ktorý umožňuje vytvárať integračné scenáre v grafickom editore obdobne ako pre formulárové workflow.

 

Orchestrácie sa navrhujú v module Mashup Composer a súčasťou prostredia Solutions Business Manager je je aj prevádzkové prostredie pre spúšťanie orchestrácií – BPEL engine. Týmto spôsobom je možné orchestrácie začleniť priamo do automatizovaných workflow, synchrónne ich spúšťať a vracať výsledky.

 

Prínosy nasadenia :

- opakovateľné, vynútiteľné a ľahko auditovateľné procesy,

- zlepšenie toku informácii a spolupráce medzi účastníkmi,

- zavedenie konzistentného procesného prístupu cez všetky organizačné jednotky a efektívna koordinácia všetkých činností,

- schopnosť priebežného overovania efektívnosti procesov s cieľom ich postupnej optimalizácie,

- zaistenie transparentnosti priebehu celého procesu aj s určením metrík pre meranie kvality,

- dôsledné uplatnenie najlepších praktík,

- dosiahnutie konformity s normami a štandardmi ako sú ITIL, ISO, Sarbanes-Oxley, CMMI, SixSigma a ďalšie.


Technologie
Solutions Business Manager je dôsledne postavený na webovej technológii, čo umožňuje všetkým používateľom ľahký prístup bez nutnosti akejkoľvek inštalácie či modifikácie klientských staníc. Táto technológia znamená dosiahnutie vysokej flexibility a súčasne so zaistením nízkych nákladov na prevádzku a správu.

 

Aparát pre nastavenie používateľských práv s nízkou úrovňou granularity umožňuje bezpečné a priame zdielanie údajov s kolegami, partnerskými organizáciami a ďalšími subjektami, bez ohľadu na ich geografické umiestnenie.

 

Solutions Business Manager umožňuje využiť pre autentifikáciu používateľov službu kompatibilnú s LDAP a zaistiť tak podporu jediného prihlásenia sa do systému (Single sign-on).

 

Web Server umožňuje využiť multiprocesorové systémy, čím sa dá ľahko zaistiť zodpovedajúci výkon a tiež aj jeho zvyšovanie v prípade budúceho širšieho využitia. Solutions Business Manager je navrhnutý tak, aby databáza, webový server a notifikačný server mohli byť v prípade požiadavku na veľmi vysoký výkon inštalované na samostatných počítačoch.

 

Web Server
* Microsoft IIS 6.0, 7.0, 7.5 a 8.0 (Windows)

Databáza
* Microsoft SQL Server 2005, 2008 and 2012
* Oracle
10.2.0.3-4 a 11g

Prehliadač
* Firefox 5.x a novší
* MS IE 7.0 a novší
* Netscape 7.2 a 8.1 
* Mozilla 1.7.7 

* Sea Monkey 2.x 

* Chrome
* Safari 2.0.3
* Mobilní zariadenie (Blacberry, Palm, Pocket PC)

Hardwarové požiadavky - server 

Minimálne 
* 800 MHz alebo vyšší jednoprocesorový 
* 1 GB operačná pamäť
* 2,5 GB voľného diskového priestoru 

Doporučené 
* 2 GHz alebo vyšší multiprocesorový 
* 4 GB operačná pamäť 
* 10 GB voľný diskový priestor
 

Otvorenosť

Aparát pre nastavenie používateľských práv s nízkou úrovňou granularity umožňuje bezpečné a priame spolu-využívanie údajov s kolegami, partnerskými organizáciami a ďalšími subjektmi, bez ohľadu na ich geografické umiestnenie.

  

Solutions Business Manager umožňuje využiť pre autentifikáciu používateľov službu kompatibilnú s LDAP a zaistiť tak podporu jediného prihlásenia sa do systému (Single sign-on).

 

Web Server umožňuje využiť multiprocesorové systémy, čím sa dá ľahko zaistiť zodpovedajúci výkon a tiež aj jeho zvyšovanie v prípade budúceho širšieho využitia. Solutions Business Manager je navrhnutý tak, aby databáza, webový server a notifikačný server mohli byť v prípade požiadavku na veľmi vysoký výkon inštalované na samostatných počítačoch.

 

 


Oblasti nasadenia

Solutions Business Manager nachádza využitie v organizáciách všetkých veľkostí, od začínajúcich firiem až po priemyslové, telekomunikačné, či finančne giganty. Rozsah využitia zahrňuje všetky procesy s charakterom pracovného toku, ktoré je účelné automatizovať.

 Spracované podľa podkladov od LBMS a SERENA.

 

Ponukový list

Solutions Business Manager

Automatizácia a orchestrácia procesov organizácie v oblasti štátnej a verejnej správy

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.