EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 QPR Metrics - riešenie pre scorecard a strategické riadenie

Solutions Business Manager
M-Files DMS
Select Architect
Visual Paradigm
netTerrain
CA netVIZ
Express Software Manager
Project management tools
QPR Metrics
QPR Process Designer
GE Smallworld GIS
Oracle Spatial
MapInfo
MicroStation/Bentley Map

 

 

 

 

 

 

ScoreCard je výkonný a ľahko ovládateľný nástroj, ktorý pomáha premeniť víziu a stratégiu firmy do reality prostredníctvom definovania a sledovania kľúčových finančných, ale aj nefinančných ukazovateľov výkonnosti a ich transformácii do akčných plánov firmy/organizácie.

 

QPR Metrics (QPR Software, LBMS) - predtým ako QPR ScoreCard

 

Jednoduché ovládanie, prehľadnosť a prispôsobiteľnosť nástroja
ScoreCard disponuje jednoduchým ovládaním, čo je nevyhnutný predpoklad, aby nástroj mohol byť používaný na všetkých úrovniach riadenia organizácie. S jednoduchým ovládaním nástroja súvisí možnosť ľahkej interpretácie vytváraných diagramov, akými sú scorecard alebo strategické mapy. To je umožnené rozsiahlymi možnosťami nástroja pre prispôsobenie škály používaných objektov v závislosti od špecifických potrieb organizácie. Jednoduché ovládanie spolu s ľahkou prispôsobiteľnosťou nástroja umožňujú pomerne rýchle zavedenie nástroja do každodennej praxe organizácie.

 

  

 

Technologická robustnosť a otvorenosť nástroja
ScoreCard je špecializovaný nástroj pre podporu strategického riadenia. Mnohé Balanced ScoreCard (BSC) systémy sú založené na použití pera a papiera či kancelárskych aplikácii, akými sú napríklad Microsoft Excel. Hoci je na prvý pohľad ľahké takéto systémy implementovať, sú s nimi spojené značné náklady na prevádzkovanie a údržbu. Ďalším problémom týchto manuálnych alebo poloautomatických systémov býva nedostatočná výkonnosť pri práci s veľkým objemom údajov a slabá komplexnosť, ktorú prístup ScoreCard vyžaduje. Otvorenosť nástroja je významná najmä pre zaistenie automatizovaného importu aktuálnych hodnôt sledovaných mierok z dostupných zdrojov údajov (prevádzkových systémov a databáz). Požiadavka na spoľahlivosť a neustálu dostupnosť a aktuálnosť systémov toho typu vedie k preferovaniu technologicky robustných a zároveň ľahko aplikovateľných nástrojov.

Scorecard diagramy
ScoreCard ponúka základný pohľad na stratégiu organizácie vo forme scorecard diagramu v tvare hierarchického stromu. Strom znázorňuje jednotlivé perspektívy, hlavné a čiastkové strategické ciele, tak aj definované strategické mierky s indikátormi ich aktuálneho stavu. Indikátory môžu byť zobrazené v niekoľkých vizuálnych formách, napr. ako obdoba semaforov, meracích prístrojov či vo forme rôznych symbolov (napr. usmievajúcej sa alebo zamračenej tváre). Štruktúra scorecard diagramov je plne prispôsobiteľná zvyklostiam a požiadavkám organizácie a je tak možné do nich zahrnúť napríklad definíciu poslania, vízie, alebo kľúčové faktory úspechu organizácie.

 

 

 

 

Strategické mapy - pochopenie súvislostí

ScoreCard zahŕňa aparát strategických máp, umožňujúcich zvažovať vzájomné vzťahy príčin a následkov medzi jednotlivými čiastkovými objektmi scorecard (napríklad strategickými cieľmi, kľúčovými faktormi úspechu alebo mierok). Tento prístup ľuďom umožňuje "porozumieť" stratégii, ako jedna oblasť (napríklad cieľ alebo mierka) ovplyvňuje iné oblasti. Tvorba strategických máp pomáha ľuďom pochopiť vzájomné súvislosti. Nástroj tiež na základe dlhodobo (historicky) zhromažďovaných údajov vypočítava tzv. korelačný faktor medzi jednotlivými objektmi scorecard a umožňuje tak priebežne overovať korektnosť predpokladov alebo odhadov o príčinách a ich následkov.

 


Trendy vo vývoji strategických mierok
ScoreCard disponuje tiež grafickým znázornením historického vývoja hodnôt jednotlivých mierok vo forme History Chart. Ide najmä o vizualizáciu smerov (trendov) vývoja aktuálnych hodnôt sledovaných mierok. Na grafoch však je možné sledovať tiež vývoj cieľových (Target) a alarmujúcich (Alarm) hodnôt zohľadňujúcich ambiciózne tendencie organizácie, zamerané na neustále zlepšovanie efektívnosti a výkonnosti. Zabudované systémy ohlasovania, najčastejšie prostredníctvom elektronickej pošty, umožňujú predchádzať najrôznejším opomenutiam (napríklad nevyplnenie požadovaných aktuálnych hodnôt mierok) alebo prehliadnutiam (napríklad upozornenie na nové dostupné, či modifikované informácie).

 

 

Akčné plány a komentáre
ScoreCard umožňuje rozpracovať strategické ciele do podoby praktických akcií prostredníctvom akčných plánov. Akčný plán je možné definovať pre každý objekt scorecard (napríklad cieľ alebo mierka) spolu s určením termínu a priradením pracovníka zodpovedného za jeho realizáciu. Zodpovedný pracovník je o tejto skutočnosti aktívne informovaný prostredníctvom intranetu alebo internetu. Súčasťou akčných plánov môžu byť tiež odkazy na ľubovoľné súbory či aplikácie, potrebné k prevedeniu akcie. Jedným z najvýznamnejších prínosov implementácie nástroja je zlepšenie vzájomnej komunikácie medzi pracovníkmi na všetkých riadiacich a prevádzkových úrovniach organizácie. Každý pracovník má možnosť vyjadriť svoj názor k akémukoľvek objektu stratégie (napríklad k stanovenému cieľu, k priebehu realizácie akčného plánu, či k aktuálnemu vývoju mierok) prostredníctvom pripojenia svojich vlastných komentárov. Takto je možné aktívne zapojiť každého pracovníka do formulovania, napĺňania a priebežného revidovania stratégie organizácie.

Dynamická publikácia scorecard na intranet/internet a personalizácia údajov
ScoreCard umožňuje všetkým pracovníkom organizácie prostredníctvom intranetu či internetu rýchly personalizovaný prístup ku všetkým relevantným objektom stratégie, za ktoré zodpovedajú (napr. ciele, mierky, akčné plány), resp. na ktorých sú zainteresovaní. Dynamicky generované webové stránky zaisťujú neustále aktuálne informácie a zabraňujú tak prevádzanie nesprávnych rozhodnutí založených na zastaraných informáciách. Z prostredia intranetu či internetu je možné kedykoľvek otvoriť potrebný súbor, či spustiť používanú aplikáciu. Vzhľad webových stránok je možné konfigurovať tak, že je možné ich plne začleniť do aktuálneho prostredia intranetu organizácie.

Na QPR Metrics nadväzuje oblasť modelovania firemných procesov, podporená u riešenia QPR nástrojom QPR PocessDesigner. 

 

Ponukový list

Strategické riadenie - Balanced Scorecard a QPR Metrics

Popis nástroja QPR Metrics

QPR BalancedScorecard Solution Overview

QPR Performance Management Solution Overview

Balanced Scorecard with QPR

 

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.