EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 QPR ProcessDesigner - riešenie na vizuálne modelovanie a optimalizáciu procesov (BPM/BPR tools)

Solutions Business Manager
M-Files DMS
Select Architect
Visual Paradigm
netTerrain
CA netVIZ
Express Software Manager
Project management tools
QPR Metrics
QPR Process Designer
GE Smallworld GIS
Oracle Spatial
MapInfo
MicroStation/Bentley Map

 

 

 

 

 

 

Pre realizáciu spracovania a aktualizácie modelu firemných procesov je potrebné zabezpečiť prostriedky modelovania. Na základe firemnej metodiky MERIDIAN, používame moderné prístupy, metodiky modelovania firemných procesov (BPM/BPR) a nástroje podporujúce vizuálne modelovanie BPM/BPR v notácii BPMN.

 

 

QPR ProcessDesigner (QPR Software, LBMS)

 

Je výkonný a ľahko ovládateľný manažérsky sw nástroj, ktorý umožňuje vykonať všetky potrebné práce súvisiace s procesným riadením, to je modelovať, dokumentovať, publikovať, simulovať, merať a analyzovať procesy.

 

Charakteristika

- Jednoduché, intuitívne ovládanie, prispôsobiteľnosť a prehľadnosť.

- Dynamické publikovanie procesov na internet/intranet a personalizácia údajov.

- Obojsmerná škálovateľnosť a technologická robustnosť.

- Simulácie a analýzy procesov.

- Lokalizácia nástroja a portálu.

- Previazanosť na strategické riadenie (napojenie na QPR Metrics).

- Cenová dostupnosť.

 

 

Prínosy

Jednoduché, intuitívne ovládanie, prispôsobiteľnosť a prehľadnosť.
QPR ProcessDesigner sa ovláda podobne ako MS Office a tým je prístupný všetkým používateľom. Je využiteľný pre pracovníkov, ktorí majú síce potrebné znalosti o procesoch, ale nemusia byť špecialistami v oblasti IT.

S jednoduchosťou ovládania nástroja súvisí aj ľahká čitateľnosť, atraktívny vzhľad aj prehľadnosť procesov. Procesy je možné popisovať ľubovoľnou notáciou, ale štandardne sú pripravené rôzne bežne dostupné notácie ako napríklad BPMN (Business Process Modeling Notation). Symboly a ich atribúty sú široko rozšíriteľné. Vo výsledku umožňuje nástroj rýchlu tvorbu procesných modelov s vysokou úžitkovou hodnotou.

 

 

Dynamické publikovanie procesov na internet/intranet a personalizácia údajov.

Umožňuje všetkým pracovníkom organizácie prostredníctvom internetu/intranetu rýchly personalizovaný prístup k procesnému modelu.

Používateľ môže vždy aktuálne zobraziť tie objekty, na ktorých je zainteresovaný.

Z modelu je možné kedykoľvek otvoriť potrebný súbor alebo aplikáciu.

Dynamicky generované webové stránky zaisťujú neustále aktuálne informácie o modeloch.

Vzhľad webových stránok je možné plne konfigurovať a začleniť do aktuálneho prostredia intranetu organizácie.

Poskytuje konfigurovateľné výstupy napríklad do MS Word.

 

Simulácie a analýzy procesov.

QPR ProcessDesigner uľahčuje meranie procesov ako na základe bežných výkonnostných ukazovateľov (časových, nákladových), tak aj s využitím používateľks ydefinovaných ukazovateľov pre špecifické potreby organizácie.

 

Užitočnou funkciou v tejto oblasti je dynamická simulácia procesov modelu. Výsledky simulácií je možné analyzovať priamo v prostredí nástroja s využitím veľkého množstva preddefinovaných grafických a tabuľkových výstupov. Takto je možné nájsť časovo alebo nákladovo najnáročnejšie časti procesu, zamerať sa na správne miesto pre vylepšovanie a vybrať vhodnú variantu zlepšenia.

 

 

 

Otvorenosť nástroja.

QPR ProcessDesigner je otvorený nástroj, založený na štandardnej technológii Windows, podporujúci najnovšie integračné štandardy ako je XML. To uľahčuje jeho integráciu na súčasne používanú IT infraštruktúru organizácie. Otvorenosť nástroja tiež umožňuje využitie rozdielnych webových prehliadačov (Internet Explorer, Firefox a pod.) a serverov (Microsoft IIS, Apache či Domino). Podpora rozsiahlejších databázových systémov zjednodušuje vytváranie špecifických používateľských nadstavieb a rozhraní, ktoré realizujú obojsmerný prenos údajov so spolupracujúcimi systémami (ako sú napríklad prevádzkový, workflow, datawarehouse, ABC či CRM systém).

 

Previazanosť na strategické riadenie.

Procesný model organizácie vytvára dôležité prepojenie medzi strategickou a prevádzkovou úrovňou organizácie, napríklad väzbou na model Balanced Scorecard. Takto je zaistené prepojenie procesov organizácie so strategickými cieľmi organizácie. Zaistenie súladu medzi výkonnostnými merítkami procesov a merítkami jednotlivými strategickými cieľmi je podporované nástrojom ScoreCard (QPR Score Card).

 

Lokalizácia nástroja a portálu.

Nástroj QPR ProcessDesigner, vrátane integrovaného portálu je lokalizovaný aj do slovenského a českého jazyka. Jazykovú verziu používateľského rozhrania je možné dynamicky prepínať priamo za behu aplikácie. Samotný model je možné popisovať súčasne vo viacerých jazykových verziách a medzi nimi je možné voľne prechádzať podľa potreby.

 

Cenová dostupnosť.

Nástroj QPR ProcessDesigner sa vyznačuje priaznivým pomerom cena/výkon. Za prijateľnú cenu ponúka komfort, ktorý sa od nástroja tejto kategórie očakáva. Súčasne je jedným z mála nástrojov, ktorý nezahlcuje svojich používateľov prílišnou nadbytočnou a v praxi často nevyužitou funkcionalitou, čo obvykle spôsobuje, že organizácia platí aj za funkcie, ktoré nevyužije. Rozsah podporovanej funkcionality vychádza z praktických skúseností používateľov.

 

Technológia

QPR ProcessDesigner sa vyznačuje veľkou mierou škálovateľnosti, čo umožňuje jeho využitie ako v jednopoužívateľskej verzii, tak aj v tímovom (multipoužívateľskom) prostredí a režime, zahrňujúcom desiatky až stovky súbežne pristupujúcich používateľov. Procesné modely je možné kedykoľvek extrahovať (check-out) z databázy, pracovať s nimi v režime off-line a následne ich opäť začleniť (check-in) do celkového procesného modelu organizácie. Nástroj zaisťuje vyspelú podporu pre správu prístupových práv.

 

Architektúra

 

 

 

Modelovacie jazyky

Modelovací jazyk BPMN 

Business Process Modeling Notation (BPMN) - štandardizovaný modelovací jazyk pre modelovanie firemných procesov, podporovaný konzorciom Object Management Group (OMG)

 

 

Metodiky
MERIDIAN - Metodika analýzy informačného systému
* Metodika analýzy Funkčnej architektúry (v. 3.x) - metodika analýzy a modelovania globálneho modelu, ktorého súčasťou je aj modelovanie firemných procesov (BPM/BPR) v notácii BPMN.

 

Na základe použitia metodiky, spĺňajú výstupné dokumentácie všetky kľúčové podmienky normy radu ISO 9000.

 

Ponukový list

Popis nástroja QPR ProcessDesigner

QPR ProcessDesigner - Product Overview

QPR Business Process Modeling & Analysis Solution Overview

QPR Business Process Modeling & Analysis

QPR Risk Management & Compliance Solution Overview

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.