EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Referenčné modely - Oblasť poisťovníctva

Základné registre
Kataster nehnuteľností
Georeferenčný systém
Prírodné prostredie
Technické prostredie
Oblasť poisťovníctva
Distribučná spoločnosť

 

 

 

 

 

 

 

Referenčný model oblasti poisťovníctvo

Na základe realizovaných projektov disponujeme primeranými znalosťami z oblasti poisťovníctva a informačných systémov pre podporu procesov z tejto oblasti. Pre realizáciu projektu môžeme tak využiť tieto znalosti a model konkrétneho zákazníka spracovávať na základe referenčného modelu z oblasti poisťovníctva. Tento obsahuje špecifikované kľúčové procesy, identifikované hlavné subsystémy, objekty a kľúčovú funkcionalitu.

 

Model identifikuje a špecifikuje procesy a hlavné objekty, ich atribúty a vzájomné vzťahy z oblasti ako sú :

- zakladanie, evidencia a správa poistných zmlúv,

- správa poistníkov a poistených,

- vytváranie, príprava a predaj poistných produktov,

- výber poistného,

- hlásenie a registrácia poistných udalostí,

- likvidácia poistných udalostí,

- výplata platieb a poistných plnení,

- riešenie zmien na poistných zmluvách,

- riadenie obchodnej siete a správa spolupracovníkov,

- provízny systém,

- správa pohľadávok,

- reklamácie,

- archivácia dokumentácie,

- ...

 

Vybrané časti referenčného modelu poisťovníctva je možné využiť ako vhodné know-how aj pre spracovanie modelu architektúry z iných oblastí, postavených na predaji služieb a produktov zákazníkom.

 

 

 

 

Ukážka UML diagramov spracovaných modelov :

 

 

 

 

 

 

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.