EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Referenčné modely - Model distribučnej (utilities) spoločnosti

Základné registre
Kataster nehnuteľností
Georeferenčný systém
Prírodné prostredie
Technické prostredie
Oblasť poisťovníctva
Distribučná spoločnosť

 

 

 

 

 

 

Referenčný model distribučnej (utilities) spoločnosti

Na základe realizovaného projektu v SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.), návrhu riešenia pre Transpetrol, SSE a ďalších oblastí (telekomunikácie), disponujeme primeranými znalosťami aj z oblasti distribúcie energií – najmä plynu a elektroenergií.

 

 

Model distribučnej spoločnosti obsahuje na úrovni architektúry systému tieto kľúčové časti :

IES - Integrovaný ekonomický systém 
(Integrated Economic System) 

CIS - Zákaznícky systém 
(Customer Information System) 

HRS - Systém riadenia ľudských zdrojov 
(Human Resources System) 

AWM - Správa zariadení a riadenie pracovných činností  
(Asset & Workflow Management)

systém má v zásade dve časti 

- AWM/GIS, podporujúcu správu priestorových objektov (základná evidencia zariadení, ich priestorové a topologické vzťahy)

- AWM/neGIS, podporujúcu evidenčný charakter správy zariadení (opravy, plánovanie údržby a pod.)

GMS - Systém riadenia plynovodnej (prípadne inej distribučnej) sústavy 
(Gas Management System) 

MIS - Manažérsky systém 
(Management Information System) 

OAS - Kancelársky systém 
(Office Automation)  

 

Model AWM/GIS distribučnej spoločnosti (plyn, elektrika, telco) obsahuje spracované modely týchto oblastí :

      organizačné jednotky

·            energorozvodné objekty :

·         plynárenské objekty

·         elektrorozvodné objekty

·         objekty ropovodnej siete

       telekomunikačné objekty

      polohopis

      odberatelia (veľkoodberatelia, maloodberatelia, obyvateľstvo)

      stavby/investičné akcie

      údržba

      poruchy

      technologické postupy

      náklady

 

 

Vybrané časti referenčného modelu distribučnej spoločnosti je možné využiť ako vhodné know-how aj pre spracovanie modelu architektúry z iných oblastí, postavených na predaji služieb a produktov zákazníkom.

 

Ukážka UML diagramov spracovaných modelov :

 

 

 

 

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.