EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Prevádzkovo technický systém pre správcov telekomunikačných sietí (PTS - TELCO), Operations Support System (OSS)

ITSM podľa ITIL
IT Orchestrated
PTS - TELCO, OSS
PTS - ENERGY
EA - TOGAF a ArchiMate
EA - Zachman Framework

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

V spolupráci s partnerskými firmami - LBMS a GLOBEMA, sme pripravili ucelené riešenie pre potreby telekomunikačných spoločností na podporu oblasti prevádzkovania kľúčovej infraštruktúry týchto podnikov s prepojením na riadenie pracovných činností, spojených s prevádzkou a údržbou tejto infraštruktúry - Operations Support System (OSS).

 

Distribučné spoločnosti z oblasti dodávky plynu, ropy, elektrickej energie alebo podniky telekomunikácii využívajú na realizáciu svojej činnosť rozsiahle zariadenie obrovskej hodnoty. Prevádzkovo technický systém (PTS) pre správu zariadení, tiež ako Operations Support System (OSS), je pre podniky takéhoto typu, jedným z najdôležitejších subsystémov podnikového IS, ktorý poskytuje potrebnú funkcionalitu a podporuje činnosti tak, aby tieto podniky mohli plniť svoje kľúčové úlohy (v rámci hlavných firemných procesov).

 

Ďalším z kľúčových zámerov pre nasadenie PTS je, dostať evidenciu a správu zariadení do systému tak, aby údaje o zariadeniach boli spravované riadeným procesom (typu workflow) a umožňovali tieto údaje mať v aktuálnom stave, čo je nevyhnutným predpokladom, aby bolo možné tieto údaje a informácie využívať dôveryhodným spôsobom pri plnení hlavných biznis procesoch, ako aj v iných subsystémoch podnikového IS a tým dosiahnuť požadovaný synergický efekt.

 

 

 

 

Nasadené riešenie PTS TELCO umožní:

       zjednotiť textovú/atribútovú časť údajov s mapovou reprezentáciou zariadení telekomunikačnej siete,

       poskytovať komplexné (atribútové a grafické/mapové) údaje o umiestnení zariadení telekomunikačnej siete a ich vzájomných súvislostiach (topológii),

       udržiavať evidenciu zariadení v aktuálnom stave,

       získať podklady pre údržbu, rekonštrukciu a prepočet siete,

       činnosti súvisiace s riadením pracovných činností správy telekomunikačnej siete dostať pod kontrolu a riadený proces formou automatizácie procesov a pracovných činností,

       optimalizovať náklady pri údržbe, odstraňovaní porúch, projektovaní, rekonštrukciách,

       prepojiť dokumentačné stredisko, prevádzku a projekčnú činnosť a poskytnúť im jednotné a aktuálne údaje,

       systematicky a racionálne znižovať prevádzkové náklady,

       zvýšiť dostupnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť údajov,

       zlepšiť správu majetku - citlivo rozhodovať o vynaložených investičných prostriedkoch,

       zlepšiť a podporovať služby zákazníkom,

       zvýšiť konkurencieschopnosť podniku,

       znížiť náklady na údržbu,

       zvýšiť produktivitu práce,

       zlepšiť reakcie na výpadky a poruchy systému,

       s prepojením na systém podpory riadenia projektov dôkladne pripravovať a riadiť investičné akcie.

 

 

 

Systém PTS/OSS je tvorený dvomi kľúčovými oblasťami :

       Systém pre riadenie pracovných činností na báze workflow.

       Systém evidencie a správy zariadení (typu AM/FM/GIS/NIS - Automated Mapping/Facilities Management /Geographic Information Systems/Network Information Systems).

Systém PTS by mal byť, ako subsystém podnikového IS, vhodne integrovaný do podnikového informačného systému (ERP) a prepojený na kľúčové externé informačné systémy. Zároveň by mal ponúkať svoje spravované údaje pre ostatné subsystémy ERP (pre CIS, IES, PM, MIS, ...).

 

 

Subsystémy PTS

Evidencia a sprava zariadení a riadenia činností správy telekomunikačnej siete spoločnosti:

      organizačné jednotky telekomunikačnej spoločnosti,

      objekty telekomunikačnej siete (zariadenia a prepojenia telekomunikačnej siete),

      prevádzka a údržba siete,

      prevádzka a údržba zariadení siete,

      poruchy a havárie,

      revízie,

      odberatelia/prípojné miesta,

      stavby/investičné akcie,

      technologické postupy,

      náklady.

 

Externé zdroje :

      územno-administratívne členenie,

      georeferenčný systém,

      polohopis – technické a prírodné objekty,

      vlastnícke a užívacie vzťahy (kataster nehnuteľností),

      ostatné inžinierske siete.

 

 

Technologická architektúra PTS TELCO :

 

 

Systém správy zariadení telekomunikačnej siete

GE Smallworld GIS, Physical Network Inventory, Logical Network Inventory

       Najmodernejšia, objektovo orientovaná GIS technológia.

       „povýšenie“ GIS/AM/FM na PTS – SRP (Spatial Resource Planning systems).

       Určený pre „veľké“ systémy/riešenia (oblasť utilites - telecom, gas, energy, ...).

       Významné referencie v oblasti distribučných a telekomunikačných podnikov vo svete (aj „energy“).

       GE Smallworld GIS - „čistá“ objektovo orientovaná (OO – object oriented) technológia, integrované OO vývojové prostredie (MAGIK - „klon“ jazyka smalltalk …), systém postavený na silnom DB – jadre,

       objektová repozitory, možnosť distribuovanej údajovej bázy (podľa lokalít, obsahu), repozitory rozšírená o RDBMS ORACLE pre ukladanie vybraných atribútových údajov o zariadeniach a prepojeniach, využíva sa na prepojenie na ostatné subsystémy ERP,

       špecializované riešenie pre oblasť telekomunikačnej siete,

       ucelená/jednotná objektová údajová báza zariadení v PTS.

  

 

 

                 Physical Network Inventory                   Logical Network Inventory                        Smallworld Network Inventory Gateway

                            

 

 

 

Systém riadenia pracovných činností

Solutions Business Manager (predtým ako Serena Business Manager)

       Moderná web technológia.

       Určený aj pre veľké podniky s množstvom pracovníkov (používateľov).

       Konfigurácia funkcionality (workflow) sa realizuje formou vizuálneho modelovania workflows diagramov priamo v prostredí Solutions Business Manager a následného publikovania na prevádzkový (prípadne, pri rozsiahlejších systémoch najprv na testovací) server.

       Proces je vopred definovaný, je sledovateľný, auditovateľný a vynútiteľný, ...

 

 

 

 

Nadstavbové aplikácie

 

Správa telekomunikačnej siete (fyzickej i logickej) :

       automatické vyhľadanie trasy na základe informácií o dostupnosti voľných vlákien v optickom kábli,

       automatická tvorba prepojení v optických spojkách a rozvodniach,

       modelovanie podzemných i nadzemných vedení,

       automatická tvorba schematických diagramov telekomunikačnej siete,

       výpočty technických strát (optika, metalika),

       prehľadná správa prepojení,

       tvorba a správa vysielačov, antén a vzdušných trás,

       trasovanie sietí na základe rôznych parametrov (výsledky na základe meraní OTDR, strát alebo používateľskej definície),

       prehľadná tvorba a evidencia sieťových prvkov, zariadení, okruhov, subsietí, VPN, ...,

       zachytenie a podpora životného cyklu zariadení,

       evidencia histórie kľúčových objektov siete,

       prepojenie fyzickej a logickej siete na úrovni portov,

       plánovanie investícií,

       reportovanie, publikovanie,

       správa rozvádzačov (hubov) a spojok,

       integrácia s online parametrami siete na základe aktuálnych informácií z aktívnych zariadení na sieti,

       webová prezentácia údajov, tvorba reportov/hlásení a trasovania siete aj z prostredia webového prehliadača,

       exporty údajov pre potreby externých subjektov,

       podpora FTTx technológií a automatizácia činností súvisiacich s tvorbou FTTx siete.

 

 

 

 

 

 

Riadenie pracovných činností formou workflow

Riešenie PTS je navrhnuté tak, aby umožňovalo automatizovať procesy, týkajúce sa poskytovania služieb zákazníkom, spojených s prevádzkou, údržbou, plánovaním a rozvojom telekomunikačnej siete.

Systém na základe prijatia a posúdenia/vyhodnotenia požiadavky umožní spustenie príslušného workflow, ktoré následne riadi a audituje. Zadávateľ požiadavky môže byť priebežne informovaný, v akom štádiu riešenia sa jeho vznesená požiadavka nachádza, čím systém podstatne vylepšuje komunikáciu medzi zákazníkmi/zadávateľmi a riešiteľmi (oddelením prevádzky a podpory).

Systém umožňuje automatizovane (formou notifikácií a alertov) sledovať plnenie nastavených dôb očakávanej/požadovanej odozvy na jednotlivé kroky workflow, ako aj na celkové riešenie požiadavky (napr. SLA zmluvy a pod.).

 


Jednotlivé typy pracovných činností sú transparentné a pracovník na každom kroku riešenia požiadavky, ako aj vedúci pracovník, sledujúci celkový proces, vidí stav riešenia vznesenej požiadavky.

 

 

 

Operational Support Systems

Riešenie pre podporu a automatizáciu procesov v oblasti Operational Support Systems (OSS) podľa trendu New Generation Networks (NGN) je postavené na riešení firmy MicroFocus-SERENA a základom je technológia-platforma Solutions Business Manager.

 

 

Front Office riešenia Serena obsahuje tieto moduly :

·         Serena Request Center

Serena Request Center je portál pre koncových používateľov, ktorý slúži ako jediné miesto kontaktu medzi zákazníkom/používateľom a IT/TELCO oddelením, ako jediné vstupné miesto do Service Manager a ostatných aplikácií vytvorených v nástroji Solutions Business Manager. Použitie rozhrania je mimoriadne jednoduché a intuitívne.

·         Serena Demand Manager

Serena Demand Management umožňuje zachytiť všetky požiadavky na kapacity IT v rámci celého životného cyklu IT služieb od zachytenia požiadavky, cez vývoj, testovanie až po nasadenie služieb. Riešenie zároveň prináša prehľad o celkovej plánovanej a vynaloženej práce pracovníkov IT/TELCO útvaru a ich vyťaženie.

 

Development oblasť riešenia Serena obsahuje tieto moduly :

·         Serena Development Manager

Serena Development Manager pomáha väčším organizáciám riadiť vývoj aplikácií krížom rôznymi platformami, vývojovými nástrojmi, ale aj procesmi jednotlivých oddelení a skupín. Riešenie Serena Development Manager je postavené na nástrojovej platforme Solutions Business Manager, robustnej a jednoducho konfigurovateľnom prostredí s webovou architektúrou, vďaka ktorému bude váš proces vývoja jednotný, flexibilný, s jasnými zodpovednosťami zúčastnených rolí a súčasne ľahko auditovateľný.

 

Operations oblasť riešenia Serena obsahuje tieto moduly :

·         Serena Release Manager

Serena Release Manager je ucelené riešenie, ktoré slúži k riadeniu nasadzovania realizovaných zmien softvérových aplikácií do produkčného prostredia. Týmito zmenami sa rozumie inštalácia nových aplikácií alebo opravy a aktualizácie už nasadeného softvéru. Serena Release Manager je navrhnutý tak, aby podporoval proces Release Management od začiatku do konca, teda od požiadavku nasadenia, až po automatizované uvoľnenie hotovej aplikácie do produkčného prostredia.

·         Service Support Manager

Service Support Manager je moderné riešenie, ktoré dôsledne využíva procesne orientovaného prístupu k riadeniu IT/TELCO služieb a vedie k tesnej a koordinovanej spolupráci medzi biznisom a IT/TELCO útvarom. Na rozdiel od tradičných ITSM riešení, ktoré sú často náročne prispôsobiteľné a vyžadujú vysoké náklady na údržbu, je Service Support Manager postavený na robustnej a zároveň flexibilnej platforme pre procesné riadenie Solutions Business Manager. Unikátnosť riešenia spočíva v tom, že k prispôsobeniu potrebám zákazníka a k ďalšiemu rozvoju nie je vyžadované nákladné programovanie.

 

 

Systém PTS máme predpripravený v týchto variantoch :

- Prevádzkovo technický systém pre oblasť TELCO

- Prevádzkovo technický systém pre oblasť ENERGY

ale je možné riešenie PTS modifikovať pre potreby správcov iných inžinierskych sietí.

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.