EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Prevádzkovo technický systém pre správcov elektrorozvodných sietí (PTS - ENERGY)

ITSM podľa ITIL
IT Orchestrated
PTS - TELCO, OSS
PTS - ENERGY
EA - TOGAF a ArchiMate
EA - Zachman Framework

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

V spolupráci s partnerskými firmami - LBMS a GLOBEMA, sme pripravili ucelené riešenie pre potreby utilities spoločností (telekom, elektrorozvod, plyn a pod.) pre podporu oblasti prevádzkovania kľúčovej infraštruktúry týchto podnikov s prepojením na riadenie pracovných činností, spojených s prevádzkou a údržbou tejto infraštruktúry.

 

Distribučné spoločnosti z oblasti dodávky plynu, ropy, elektrickej energie alebo podniky telekomunikácii využívajú na realizáciu svojej činnosť rozsiahle zariadenie obrovskej hodnoty. Prevádzkovo technický systém (PTS) pre správu zariadení, je pre podniky takéhoto typu, jedným z najdôležitejších subsystémov podnikového IS, ktorý poskytuje potrebnú funkcionalitu a podporuje činnosti tak, aby tieto podniky mohli plniť svoje kľúčové úlohy (v rámci hlavných firemných procesov).

 

Ďalším z kľúčových zámerov pre nasadenie PTS je, dostať evidenciu a správu zariadení do systému tak, aby údaje o zariadeniach boli spravované riadeným procesom (typu workflow) a umožňovali tieto údaje mať v aktuálnom stave, čo je nevyhnutným predpokladom, aby bolo možné tieto údaje a informácie využívať dôveryhodným spôsobom pri plnení hlavných biznis procesoch, ako aj v iných subsystémoch podnikového IS a tým dosiahnuť požadovaný synergický efekt.

 

 

 

 

Nasadené riešenie PTS ENERGY umožní:

       zjednotiť textovú/atribútovú časť údajov s mapovou reprezentáciou zariadení telekomunikačnej siete,

       poskytovať komplexné (atribútové a grafické/mapové) údaje o umiestnení zariadení telekomunikačnej siete a ich vzájomných súvislostiach (topológii),

       udržiavať evidenciu zariadení v aktuálnom stave,

       získať podklady pre údržbu, rekonštrukciu a prepočet siete,

       činnosti súvisiace s riadením pracovných činností správy telekomunikačnej siete dostať pod kontrolu a riadený proces formou automatizácie procesov a pracovných činností,

       optimalizovať náklady pri údržbe, odstraňovaní porúch, projektovaní, rekonštrukciách,

       prepojiť dokumentačné stredisko, prevádzku a projekčnú činnosť a poskytnúť im jednotné a aktuálne údaje,

       systematicky a racionálne znižovať prevádzkové náklady,

       zvýšiť dostupnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť údajov,

       zlepšiť správu majetku - citlivo rozhodovať o vynaložených investičných prostriedkoch,

       zlepšiť a podporovať služby zákazníkom,

       zvýšiť konkurencieschopnosť podniku,

       znížiť náklady na údržbu,

       zvýšiť produktivitu práce,

       zlepšiť reakcie na výpadky a poruchy systému,

       s prepojením na systém podpory riadenia projektov dôkladne pripravovať a riadiť investičné akcie.

 

 

 

Systém PTS je tvorený dvomi kľúčovými oblasťami :

       Systém pre riadenie pracovných činností na báze workflow.

       Systém evidencie a správy zariadení (typu AM/FM/GIS/NIS - Automated Mapping/Facilities Management /Geographic Information Systems/Network Information Systems).

Systém PTS by mal byť, ako subsystém podnikového IS, vhodne integrovaný do podnikového informačného systému (ERP) a prepojený na kľúčové externé informačné systémy. Zároveň by mal ponúkať svoje spravované údaje pre ostatné subsystémy ERP (pre CIS, IES, PM, MIS, ...).

 

 

 

Subsystémy PTS

Evidencia a sprava zariadení a riadenia činností správy elektrorozvodnej siete spoločnosti:

      organizačné jednotky spoločnosti,

      objekty elektrorozvodnej siete (zariadenia a prepojenia siete),

      prevádzka a údržba siete,

      prevádzka a údržba zariadení siete,

      poruchy a havárie,

      revízie,

      odberatelia/prípojné miesta,

      stavby/investičné akcie,

      technologické postupy,

      náklady.

 

Externé zdroje :

      územno-administratívne členenie,

      georeferenčný systém,

      polohopis – technické a prírodné objekty,

      vlastnícke a užívacie vzťahy (kataster nehnuteľností),

      ostatné inžinierske siete.

 

Nadstavbové aplikácie, ako sú :

      Technické výpočty v elektrorozvodnej/distribučnej sieti :

      odhad ročných špičkových zaťažení SN/NN transformačných staníc,

      výpočet pravdepodobnostného toku elektrickej energie (siete NN a SN), poklesy napätia,

      výpočty technických a komerčných strát v sieťach NN a SN,

      pomoc pre technické podmienky energetického napájania (kontroluje sa výkonnosť sieťových prvkov),

      výpočty krátkych spojov (uzemnenie a trojfázový skrat).

      Plánovanie investícií

      Merania v rozvodniach

      Správa transformátorov

      Analýza vysokonapäťových vedení

      Integrácia so systémami SCADA (obojsmerný prenos údajov)

 

 

Technologická architektúra PTS ENERGY :

 

 

 

Systém správy zariadení elektrorozvodnej siete

GE Smallworld GIS, EL.GIS, EL.GRID,

       Najmodernejšia, objektovo orientovaná GIS technológia.

       „povýšenie“ GIS/AM/FM na PTS – SRP (Spatial Resource Planning systems).

       Určený pre „veľké“ systémy/riešenia (oblasť utilites - telecom, gas, energy, ...).

       Významné referencie v oblasti distribučných podnikov vo svete (aj „energy“).

       GE Smallworld GIS - „čistá“ objektovo orientovaná (OO – object oriented) technológia, integrované OO vývojové prostredie (MAGIK - „klon“ jazyka smalltalk …), systém postavený na silnom DB – jadre,

       objektová repozitory, možnosť distribuovanej údajovej bázy (podľa lokalít, obsahu), repozitory rozšírená o RDBMS ORACLE pre ukladanie vybraných atribútových údajov o zariadeniach a prepojeniach, využíva sa na prepojenie na SCADA a ostatné subsystémy ERP,

       špecializované riešenie pre oblasť telekomunikačnej siete,

       ucelená/jednotná objektová údajová báza zariadení v PTS,

       kompletné modelovanie sietí NN, VN a VVN.

       podpora pre modely európskych energetických sietí.

  

 

Systém riadenia pracovných činností

Solutions Business Manager (predtým ako Serena Business Manager)

       Moderná web technológia.

       Určený aj pre veľké podniky s množstvom pracovníkov (používateľov).

       Konfigurácia funkcionality (workflow) sa realizuje formou vizuálneho modelovania workflows diagramov priamo v prostredí Solutions Business Manager a následného publikovania na prevádzkový (prípadne, pri rozsiahlejších systémoch najprv na testovací) server.

       Proces je vopred definovaný, je sledovateľný, auditovateľný a vynútiteľný, ...

 

 

 

 

Nadstavbové aplikácie

 

EL.GIS

Systém EL.GIS bol vyvinutý spoločnosťou Globema a je založený na platforme GE Smallworld. Podporuje kľúčové podnikové procesy DNO (Distribution Network Operators) a DSO (Distribution System Operators), ako je plánovanie a výstavba nových sietí, vývoj, údržba, správa výpadkov alebo riešenie neočakávaných situácií. EL.GIS pomáha redukovať náklady na údržbu a zvyšovať všeobecnú efektivitu elektrorozvodnej siete.

 

EL.GIS zahŕňa údajový model, obsahujúci : 

- Oblasť distribúcie

Obsahujúci kompletný model nadzemných a podzemných vedení a príslušných zariadení, vybavenia pre ochranu vedení a vedení verejného osvetlenia

- Oblasť prenosovej sústavy

Robustný referenčný model lineárnych vedení elektrorozvodnej siete na podporu na účtovanie prenosovej kapacity

- Transformátorové stanice

Detailný model s pripojením na T&D zariadenia (Transmission & Distribution)

- Oblasť podzemných vedení/prípojok

Správa detailných rozvodov prípojok/vedení

- Polohopis

Model objektov polohopisu (územnej lokalizácie), ktorý je zdieľaný aj iné produkty/aplikácie

 

 

Výhody riešenia EL.GIS

Je založený na platforme GE Smallworld, ktorá je jednotkou na trhu GIS riešení pre utility.

Modulárna štruktúra: vhodný pre rôzne použitie, prívetivá implementácia.

API so širokými možnosťami integrácie (vrátane systémov SCADA a ERP).

Podpora pre modely európskych energetických sietí.

Kompletné modelovanie siete NN, VN a VVN.

Je pripravený na implementáciu softwaru Smart Grid.

 

 

 

EL.GRID

ELGrid je expertný systém, ktorý optimalizuje celú elektrickú sieť a podporuje plánovanie investícií. Toto riešenie tiež predpovedá dopyt po elektrickej energie a produkcii elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. ELGrid pomáha optimalizovať stratégiu pre uchovávanie energie. Analytické algoritmy a základné energetické výpočty (tok energie, odhad špičky, atď.) sú založené na metódach umelej inteligencie a priestorových analýzach. Riešenie je primárne navrhnuté pre operátorov distribučnej siete – Distribution System Operators (DSO).

Kľúčové funkcie

- Podpora pre údržbu a optimalizáciu elektrorozvodnej siete.

    - Optimalizácia sietí NN a VN.

    - Výpočet technických a iných strát na sieťach NN a VN.

    - Optimalizácia úrovní napätí na sieti.

    - Odhady špičiek rôznych elementov siete.

 

- Optimalizácia konfigurácie celej siete – zníženie strát:

    - ističe,

    - nastavenia transformátorov.

 

- Výpočty a simulácie založené na topológii siete, odpočty meračov, fakturačných údajov, počasí a predpovediach dopytu & produkcie.

 

Výhody riešenia ELGrid

Systém ELGrid používa rozhrania pre výmenu údajov, ktoré je kompatibilné so štandardmi CIM, čo dáva výpočtovým modulom prístup k širokému spektru informácií (napr.: GIS, účtovníctvo, AMR, SCADA, atď.). Aplikácia používa najnovšie verzie databázy Oracle 11g, ktorá je veľmi efektívna a bezpečná. Architektúra systému ELGrid zaisťuje vysokú škálovateľnosť.

 

 

 

 

 

Riadenie pracovných činností formou workflow

Riešenie PTS je navrhnuté tak, aby umožňovalo automatizovať procesy, týkajúce sa poskytovania služieb zákazníkom, spojených s prevádzkou, údržbou, plánovaním a rozvojom elektrorozvodnej siete.

Systém na základe prijatia a posúdenia/vyhodnotenia požiadavky umožní spustenie príslušného workflow, ktoré následne riadi a audituje. Zadávateľ požiadavky môže byť priebežne informovaný, v akom štádiu riešenia sa jeho vznesená požiadavka nachádza, čím systém podstatne vylepšuje komunikáciu medzi zákazníkmi/zadávateľmi a riešiteľmi (oddelením prevádzky a podpory).

Systém umožňuje automatizovane (formou notifikácií a alertov) sledovať plnenie nastavených dôb očakávanej/požadovanej odozvy na jednotlivé kroky workflow, ako aj na celkové riešenie požiadavky (napr. SLA zmluvy a pod.).

 


Jednotlivé typy pracovných činností sú transparentné a pracovník na každom kroku riešenia požiadavky, ako aj vedúci pracovník, sledujúci celkový proces, vidí stav riešenia vznesenej požiadavky.

 

 

 

Operational Support Systems

Riešenie pre podporu a automatizáciu procesov v oblasti Operational Support Systems (OSS) podľa trendu New Generation Networks (NGN) je postavené na riešení firmy MicroFocus-SERENA a základom je technológia-platforma Solutions Business Manager.

 

 

Front Office riešenia MicroFocus/Serena obsahuje tieto moduly :

·     Serena Request Center

Serena Request Center je portál pre koncových používateľov, ktorý slúži ako jediné miesto kontaktu medzi zákazníkom/používateľom a IT/TELCO oddelením, ako jediné vstupné miesto do Service Manager a ostatných aplikácií vytvorených v nástroji Solutions Business Manager. Použitie rozhrania je mimoriadne jednoduché a intuitívne.

·     Serena Demand Manager

Serena Demand Management umožňuje zachytiť všetky požiadavky na kapacity IT v rámci celého životného cyklu IT služieb od zachytenia požiadavky, cez vývoj, testovanie až po nasadenie služieb. Riešenie zároveň prináša prehľad o celkovej plánovanej a vynaloženej práce pracovníkov IT útvaru a ich vyťaženie.

 

Development oblasť riešenia MicroFocus/Serena obsahuje tieto moduly :

·     Serena Development Manager

Serena Development Manager pomáha väčším organizáciám riadiť vývoj aplikácií krížom rôznymi platformami, vývojovými nástrojmi, ale aj procesmi jednotlivých oddelení a skupín. Riešenie Serena Development Manager je postavené na nástrojovej platforme Solutions Business Manager, robustnej a jednoducho konfigurovateľnom prostredí s webovou architektúrou, vďaka ktorému bude váš proces vývoja jednotný, flexibilný, s jasnými zodpovednosťami zúčastnených rolí a súčasne ľahko auditovateľný.

 

Operations oblasť riešenia MicroFocus/Serena obsahuje tieto moduly :

·     Serena Release Manager

Serena Release Manager je ucelené riešenie, ktoré slúži k riadeniu nasadzovania realizovaných zmien softvérových aplikácií do produkčného prostredia. Týmito zmenami sa rozumie inštalácia nových aplikácií alebo opravy a aktualizácie už nasadeného softvéru. Serena Release Manager je navrhnutý tak, aby podporoval proces Release Management od začiatku do konca, teda od požiadavku nasadenia, až po automatizované uvoľnenie hotovej aplikácie do produkčného prostredia.

·     Service Support Manager

Service Support Manager je moderné riešenie, ktoré dôsledne využíva procesne orientovaného prístupu k riadeniu IT/TELCO služieb a vedie k tesnej a koordinovanej spolupráci medzi biznisom a IT/TELCO útvarom. Na rozdiel od tradičných ITSM riešení, ktoré sú často náročne prispôsobiteľné a vyžadujú vysoké náklady na údržbu, je Service Support Manager postavený na robustnej a zároveň flexibilnej platforme pre procesné riadenie Solutions Business Manager. Unikátnosť riešenia spočíva v tom, že k prispôsobeniu potrebám zákazníka a k ďalšiemu rozvoju nie je vyžadované nákladné programovanie.

 

 

Systém PTS máme predpripravený v týchto variantoch :

- Prevádzkovo technický systém pre oblasť TELCO

- Prevádzkovo technický systém pre oblasť ENERGY

ale je možné riešenie PTS modifikovať pre potreby správcov iných inžinierskych sietí.

 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.