EDEN CONSULTING

  Home Oblasti Riešenia Produkty Referenčné modely Profil spoločnosti Kontakt
 Referencie

Stratégia spoločnosti
Partnerstvá
Zákazníci
Referencie
Knižnica

 

 

 

 

 

 

 

Konzultanti, špecialisti a projektoví manažéri EDEN CONSULTING sa výrazne spolupodieľali na rôznych, významných projektoch. Ako referencie uvádzame niektoré z nich :

 

 

Systém správy IT&COM infraštruktúry pre ŽSR - Železničné telekomunikácie

V rámci ŽSR správu celej IT&COM infraštruktúry zabezpečujú Železničné telekomunikácie (ŽSR-ŽT). Vzhľadom na rozsiahlosť spravovanej infraštruktúry sa ŽSR-ŽT rozhodli nasadiť pre svoje potreby správy a aktualizácie dokumentácie celej IT&COM infraštruktúry, komplexný systém.

Riešenie je realizované na základe úvodného projektu a spracovanej Koncepcie riešenia systému správy IT&COM infraštruktúry ŽSR-ŽT s využitím riešenia netVIZ Enterprise.

Projekt zahrňoval nasadenie riešenia EDEN CONSULTING s upresnením štruktúry databázy IT&COM zariadení a prepojení podľa potrieb ŽSR-ŽT.

V pokračovaní projektu bol spracovaný audit IT&COM v rámci ktorého boli identifikované vybrané zariadenia a prepojenia IT&COM infraštruktúry ŽSR-ŽT.

Výsledné riešenie zahŕňa napojenie na kľúčové zdroje údajov organizácie (ako sú lokality a budovy ŽSR/ŽSR-ŽT (systém pasportov budov), konfiguračnú databázu (CMDB) systému ServiseDesk a pod.), vytvorenú centralizovanú, komplexnú databázu zariadení a prepojení IT&COM infraštruktúry vrátane zariadení telefónnej siete (v MS SQL Server prostredí), rozčlenenie IT&COM infraštruktúry do jednotlivých modelov netVIZ (umožňujúcich vizualizáciu celej IT&COM infraštruktúry ŽSR-ŽT), odzrkadľujúcich rozdelenie zariadení do správy jednotlivých organizačných zložiek (správcovia kostrových sietí, zariadenia v správe pobočiek IT a pobočiek TELCO). Nasadené riešenie zahŕňa aj definované pracovné postupy (formou workflow) pre správu a aktualizáciu jednotlivých modelov IT&COM infraštruktúry. Súčasťou riešenia je aj publikovanie modelov v intranete pre jednotlivých pracovníkov, na základe im pridelených oprávnení prístupu.

 

Spracovanie modelu firemných procesov ČSOB Poisťovňa
V rámci pokračovania projektu dopracovania modelu Funkčnej architektúry IS ČSOB P SK, sme realizovali podprojekt spracovania kľúčových firemných procesov spoločnosti ČSOB Poisťovňa. Model je spracovaný s yvužitím CASE nástroja Select Architect v štandardnej notácií BPMN (Business Process Modeling Notation Language) podporovanej konzorciom OMG (Object Management Group).

 

Spracovanie modelu Technickej architektúry ČSOB Poisťovňa
V rámci pokračovania projektu dopracovania modelu funkčnej a technickej architektúry IS ČSOB P SK, sme realizovali dopracovanie modelu Technickej architektúry IS ČSOB P SK. Model je spracovaný s využitím nástroja netVIZ s prepojením na RDBMS.

 

Spracovanie technickej dokumentácie IS pre ČSOB Poisťovňa
Spolu s partnerskou spoločnosťou LBMS (ČR) sme realizovali projekt spracovania technickej dokumentácie informačného systému pre ČSOB Poisťovňu, spočívajúci v spracovaní modelu funkčnej a technickej architektúry IS. Súčasťou projektu bola aj dodávka CASE nástroja Select Architect pre podporu modelovania funkčnej architektúry a nástroja netVIZ pre modelovanie technickej architektúry, ako aj dodávka metodík pre modelovanie systému na úrovni architektúry. Pre modelovanie funkcionality sme využili prístupy vizuálneho modelovania systémov, objektovo orientovanej analýzy a návrhu a štandardnej notácie UML. Súčasťou projektu bolo aj zmapovanie kľúčových firemných procesov a ich namapovanie na funkcionalitu IS.

 

Analyticko-koncepčná štúdia INSPIRE pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Účelom vypracovania dokumentu bola podpora naplnenia povinností Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorých sa týkajú povinnosti vyplývajúce zo smernice INSPIRE a zákona NIPI, z hľadiska napĺňania povinností plynúcich zo zákona č. 3/2010 Z. z. o Národnej infraštruktúre pre priestorové informácie.

 

Posúdenie stavu a strategických možností rozvoja IKIS pre AGEL
V spolupráci s firmou Security Systems Audit, sme pre spoločnosť AGEL (ČR) realizovali projekt posúdenia stavu a strategických možností rozvoja
systému IKIS (Integrovaný klinický informačný systém), ktorý vyvíja pre svoju skupinu zdravotníckych zariadení spoločnosť AGEL.
Projekt okrem posúdenia stavu vývoja a uplatniteľnosti IKIS obsahoval aj širšie posúdenie stavu IT v skupine AGEL s odporúčaniami na zlepšenie 
procesov v oblasti IT v skupine AGEL a odporučeniami, ktoré je vhodné zapracovať do stratégie rozvoja IT v skupine AGEL.

 

Technický informačný systém správy ropovodných zariadení pre Transpetrol (AWM/TGIS)
V spolupráci so spoločnosťou Hewlett Packard Slovakia, spracovanie návrhu riešenia komplexného, technického informačného systému správcu ropovodnej sústavy (RIS) pre priestorovú evidenciu a správu ropovodných zariadení. Navrhované riešenie bolo postavené na technológiách Hewlett Packard, ORACLE a MapInfo. Na spracovaní úlohy sa spolupodieľali aj partnerské spoločnosti Progres CAD Engineering (SK) a CSmap (CZ).

 

Systém pre podporu plánovania a riadenia projektov pre Tatra banku
Spolupodieľali sme sa na projekte partnerskej spoločnosti LBMS (ČR) pri zavádzaní systému pre podporu plánovania a riadenia projektov pre Oddelenie IT vývoja v Tatra banke.

 

Integrovaný záchranný systém 112 (Ministerstvo vnútra SR)
Spolupodieľali sme sa na spracovaní návrhu riešenia spoločnosti MCST pre systém Integrovaného záchranného systému 112 pre Ministerstvo vnútra SR.

 

Audit IT pre spoločnosť Slovakofarma Hlohovec (dnes ZENTIVA SK)
V rámci subdodávky služieb pre partnerskú spoločnosť LBMS (ČR) v projekte spracovania Auditu IT, sme realizovali spracovanie aktuálneho stavu technickej infraštruktúry IS v podniku Slovakofarma Hlohovec a spolupodieľali sa na spracovaní záverečného dokumentu s odporučeniami pre ďalší postup v rozvoji IT.

Audit IT pre spoločnosti Léčiva Praha (dnes ZENTIVA ČR)
V nadväznosti na projekt spracovania Auditu IT v Slovakofarma Hlohovec, sme realizovali rámci subdodávky služieb pre partnerskú spoločnosť LBMS (ČR) spracovanie aktuálneho stavu technickej infraštruktúry IS v podniku Léčiva Praha a spolupodieľali sa na spracovaní záverečného dokumentu s odporučeniami pre ďalší postup v rozvoji IT.

 

 

Okrem uvádzaných referencií majú naši zamestnanci a externí konzultanti aj skúsenosti a znalosti z realizácie projektov nasadenia komplexných IS pre zákazníkov z oblasti správy inžinierskych sietí (utilities spoločností). Najmä z riešení úloh projektového plánovania a riadenia, modelovania  firemných procesov v notácii BPMN, modelovania týchto komplexných IS na úrovni funkčnej a technickej architektúry, modelovania jednotlivých subsystémov (na logickej a implementačnej úrovni) s využitím vizuálneho modelovania v CASE a objektovo orientovanej analýzy a návrhu systému v notácii UML, ako aj samotnej implementácie a prispôsobenia sw aplikácií subsystémov podnikových (ERP) IS a ich integrácii.

Okrem toho aj z prípravy, návrhu a nasadenia systémov AM/FM/GIS pre oblasť správy zariadení a riadenia pracovných činností.

 

 


Medzi ďalšie zdroje našich znalostí a skúseností môžeme uviesť projekty, na ktorých sa naši pracovníci individuálne v minulosti spolupodieľali v rámci riešiteľských tímov iných spoločností.

 

Technický geografický informačný systém SPP (TeGIS)
Realizácia komplexného informačného systému správy zariadení plynovodnej sústavy miestnych a diaľkovodných sietí s využitím objektovo orientovaných technológii na báze programovacieho jazyka Smalltalk (VisualWorks/ParcPlace). V rámci projektu sa realizovala analýza a návrh modelu zariadení s využitím OOA&D v notácii UML za podpory CASE nástroja Rational Rose.

 

Mestský informačný systém pre Mestský úrad Banská Bystrica (MIS BB)
Realizácia komplexného IS pre mestský úrad s využitím objektovo orientovaných technológii na báze programovacieho jazyka Smalltalk (VisualWorks/ParcPlace) s návrhom modelu MIS využitím OOA&D v notácii OMT za podpory CASE.
Riešenie subsystému MIS v oblasti správy priestorových objektov - ArtGIS (majetok mesta, kataster nehnuteľností, inžinierske siete, zeleň, komunikácie, ...) a príprava mapových údajov pre subsystém.

 

 

Laboratórium Geoinformatiky - Stavebná fakulta STU Bratislava 
Dlhodobo podporujeme aktivity špecializovaného pracoviska pre výuku geoinformatiky a realizáciu výskumných a projektových úloh v oblasti geoinformatiky, katastra nehnuteľností a digitálnej kartografie na Stavebnej fakulte STU Bratislava v odbore Geodézia a Kartografia. Pracovisko využíva GIS/CAD/CAM technológie firmy Bentley System a CASE nástroj Select Component Architect. 

© 1999 - 2018  Designed by EDEN CONSULTING Ltd.   All rights reserved.